Číslo hlasovania: 23 - spresnenie bod D
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Správe o stave chránených hrobov, náhrobníkov a objektov v cintorínoch


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) konštatuje, že

nie sú zabezpečené podmienky na zabezpečenie poriadku a ochrany chránených hrobov, náhrobníkov a objektov v cintoríne katolíckej cirkvi v Komárne;

B) odporúča

vlastníkovi a správcovi cintorínu katolíckej cirkvi v Komárne zabezpečiť nápravu;

C) berie na vedomie

správu o stave chránených hrobov, náhrobníkov a objektov v cintorínoch reformovanej, evanjelickej a katolíckej cirkvi v Komárne a jej odporúčania.

D) ukladá Mestskému úradu v Komárne

1. vypracovať nové VZN o cintorínskom poriadku a aktualizovať zoznam chránených hrobov, náhrobníkov a objektov v komárňanských cintorínoch.

Termín: do 15.6.2001
Zodp.: prednosta MsÚ Komárno

2. upresniť Zoznam chránených hrobov, náhrobníkov a objektov v komárňanských cintorínoch podľa skutočného stavu a odporúčaní, uvedených v tejto správe;
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 26
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 26


   Za:
MUDr. Zoltán Sebők Mgr. Lajos Szép  Mihály Mácza PhDr. Éva Dohnanec
 Peter Hamran MUDr. Tamás Hollósy  Attila Farkas  Mária Hutter
PaedDr. Štefan Bende  Mária Vörösová MVDr. Alexander Galgóczy RNDr. Géza Nagy
JUDr. Vojtech Novák Ing. Štefan Langschadl PhDr. János Kovács Ing. Štefan Zámbó
Mgr. Imre Andruskó Ing. Peter Békési  Miklós Fehér Mgr. Štefan Zábojník
JUDr. Éva Hortai Ing. László Győrfy MUDr. Tibor Baštrnák Ing. Vojtech Szabó
MUDr. Anton Marek  Anton Andrássy

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 23 - spresnenie body A a B
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Správe o stave chránených hrobov, náhrobníkov a objektov v cintorínoch


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) konštatuje, že

nie sú zabezpečené podmienky na zabezpečenie poriadku a ochrany chránených hrobov, náhrobníkov a objektov v cintoríne katolíckej cirkvi v Komárne;

B) odporúča

vlastníkovi a správcovi cintorínu katolíckej cirkvi v Komárne zabezpečiť nápravu;

C) berie na vedomie

správu o stave chránených hrobov, náhrobníkov a objektov v cintorínoch reformovanej, evanjelickej a katolíckej cirkvi v Komárne a jej odporúčania.

D) ukladá Mestskému úradu v Komárne

1. vypracovať nové VZN o cintorínskom poriadku a aktualizovať zoznam chránených hrobov, náhrobníkov a objektov v komárňanských cintorínoch.

Termín: do 15.6.2001
Zodp.: prednosta MsÚ Komárno

2. upresniť Zoznam chránených hrobov, náhrobníkov a objektov v komárňanských cintorínoch podľa skutočného stavu a odporúčaní, uvedených v tejto správe;
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Baštrnák Ing. Štefan Langschadl  Mihály Mácza
Ing. Vojtech Szabó PhDr. Éva Dohnanec  Attila Farkas Mgr. Lajos Szép
 Mária Vörösová MUDr. Anton Marek MVDr. Alexander Galgóczy JUDr. Vojtech Novák
 Peter Hamran  Mária Hajabácsová Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Zoltán Sebők
 Anton Andrássy PaedDr. Štefan Bende MUDr. Tamás Hollósy Ing. Peter Békési
 Mária Hutter

   Proti:

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai

   Nehlasovali: