Číslo hlasovania: 230
Číslo bodu: 56.
Uznesenie k správe finančnej komisie – časť majetkoprávna k odpredaju nebytového priestoru na p.č. 965/2


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

odpredaj nebytového priestoru na Ul. vnútorná okružná - „Reštaurácia Krištáľ“-pozemok p.č. 965/2 o výmere 334 m2 so súp.č. 3600 v Komárne pre subjekt, ktorý do 17.04.2002 ponúkol najvyššiu cenu s tým, že kúpnu cenu zaplatí do 14 dní od prijatia uznesenia.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupovať v zmysle schváleného uznesenia

Zodp. : prednosta úradu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 2
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
PhDr. Éva Dohnanec Ing. Peter Takács  Attila Farkas  Mária Hajabácsová
MUDr. Tibor Baštrnák  Miklós Fehér Ing. Štefan Zámbó Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy  Mihály Mácza MUDr. Peter Tóth Ing. Gábor Cséplő
Ing. Péter Bábi

   Proti:
 Anton Andrássy MUDr. Anton Marek

   Zdržali sa:
JUDr. Vojtech Novák  Helena Belokosztolszká MUDr. Ludovít Horváth PhDr. János Kovács
Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Langschadl

   Nehlasovali: