Číslo hlasovania: 231
Číslo bodu: 56.
Uznesenie k správe finančnej komisie – časť majetkoprávna k zmene uznesenia MsZ č. 666/A/2/2001


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

zmenu časti uznesenia MsZ č. 666/A/2/2001 zo dňa 15.11.2001 nasl.:

- odpredaj pozemku p.č. 5931 o výmere 70 m2 v k.ú. Komárno pre T. Cs. za cenu 82,50 Sk/m2.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupovať v zmysle schváleného uznesenia

Zodp. : prednosta úradu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
 Mária Hajabácsová Ing. Štefan Zámbó PhDr. János Kovács MUDr. Peter Tóth
 Miklós Fehér Ing. László Győrfy Ing. Peter Takács PhDr. Éva Dohnanec
 Attila Farkas Ing. Štefan Langschadl MUDr. Ludovít Horváth Mgr. Štefan Zábojník
 Anton Andrássy JUDr. Éva Hortai MUDr. Tibor Baštrnák MUDr. Tamás Hollósy
 Mihály Mácza Ing. Gábor Cséplő Ing. Peter Békési JUDr. Vojtech Novák
Mgr. Lajos Szép Ing. Vojtech Szabó

   Proti:

   Zdržali sa:
 Helena Belokosztolszká

   Nehlasovali: