Číslo hlasovania: 232
Číslo bodu: 56.
Uznesenie k správe finančnej komisie – časť majetkoprávna k zmene časti uznesenia MsZ č. 666/A/2/2001


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

zmenu časti uznesenia MsZ č. 666/A/2/2001 zo dňa 15.11.2001 nasl.:

odpredaj pozemku p.č. 5926/2 o výmere 179 m2, pozemku p.č. 5925 o výmere 18 m2, pozemku p.č. 5924/3 o výmere 55 m2 a pozemku p.č. 5924/4 o výmere 53 m2 v k.ú. Komárno pre A. T. za cenu 82,50 Sk/m2 v zmysle geometrického plánu č. 35049251-2/2002.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupovať v zmysle schváleného uznesenia

Zodp. : prednosta úradu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
 Attila Farkas MUDr. Tibor Baštrnák Ing. Peter Békési Ing. Štefan Langschadl
Ing. Gábor Cséplő Ing. Peter Takács  Anton Andrássy Ing. László Győrfy
Ing. Štefan Zámbó  Mária Hajabácsová  Helena Belokosztolszká Mgr. Lajos Szép
 Miklós Fehér Ing. Vojtech Szabó MUDr. Ludovít Horváth Mgr. Štefan Zábojník
JUDr. Vojtech Novák PhDr. János Kovács MUDr. Tamás Hollósy PhDr. Éva Dohnanec
 Mihály Mácza

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: