Číslo hlasovania: 233
Číslo bodu: 56.
Uznesenie k správe finančnej komisie – časť majetkoprávna k zmene uznesenia MsZ č. 723/A/10/2002


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

zmenu uznesenia MsZ č. 723/A/10/2002 zo dňa 21.02.2002 nasl.:

- odpredaj pozemku p.č. 5929/22 o výmere 127 m2 v k.ú. Komárno za cenu 165,- Sk/m2 pre R. B. v podiele 1/2 k celku do výlučného vlastníctva a pre M. Cs. a manž. v podiele 1/2 k celku do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupovať v zmysle schváleného uznesenia

Zodp. : prednosta úradu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
MUDr. Tibor Baštrnák Ing. László Győrfy Ing. Gábor Cséplő Ing. Peter Békési
 Attila Farkas  Mária Hajabácsová Ing. Štefan Zámbó MUDr. Peter Tóth
 Mihály Mácza Mgr. Lajos Szép PhDr. János Kovács Ing. Peter Takács
MUDr. Ludovít Horváth Ing. Štefan Langschadl JUDr. Vojtech Novák  Anton Andrássy
Mgr. Štefan Zábojník JUDr. Éva Hortai PhDr. Éva Dohnanec MUDr. Tamás Hollósy

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: