Číslo hlasovania: 234
Číslo bodu: 56.
Uznesenie k správe finančnej komisie – časť majetkoprávna k prenájmu nebytového priestoru


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

prenájom časti nebytového priestoru v Dôst. pavilóne o výmere 153 m2 v Komárne na kultúrne účely za cenu 250,- Sk/m2/rok na dobu neurčitú pre P. G. a manž.. Preinvestované finančné náklady nie sú odpočítateľnou položkou z nájomného a nebytový priestor je možné používať ako klub hudobníkov na kultúrne podujatia.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupovať v zmysle schváleného uznesenia

Zodp.: prednosta úradu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Ing. Peter Takács Ing. Gábor Cséplő  Mária Hajabácsová  Miklós Fehér
 Attila Farkas PhDr. Éva Dohnanec Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Vojtech Szabó  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák JUDr. Éva Hortai
Ing. Štefan Zámbó Ing. Štefan Langschadl Ing. László Győrfy

   Proti:

   Zdržali sa:
 Helena Belokosztolszká MUDr. Ludovít Horváth PhDr. János Kovács MUDr. Peter Tóth
MUDr. Tamás Hollósy Ing. Peter Békési  Anton Andrássy

   Nehlasovali: