Číslo hlasovania: 235
Číslo bodu: 56.
Uznesenie k správe finančnej komisie – časť majetkoprávna


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) žiada

Nadáciu pre Univerzitu Jána Selyeho, sídlom Komárno, Dôst. pavilón predložiť podrobnú kalkuláciu s rozpisom prác na nákup a inštaláciu nového kotla a úplnú rekonštrukciu všetkých prízemných miestností vo výške 8 mil. Sk podľa žiadosti nadácie. Po obdržaní podrobnej kalkulácie mestské zastupiteľstvo prerokuje žiadosť znovu.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Ing. Péter Bábi MUDr. Tamás Hollósy Ing. Štefan Zámbó MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník JUDr. Éva Hortai Mgr. Štefan Zábojník Ing. Vojtech Szabó
PhDr. János Kovács Ing. Peter Takács Ing. Peter Békési Mgr. Lajos Szép
JUDr. Vojtech Novák Ing. Štefan Langschadl MUDr. Tibor Baštrnák PhDr. Éva Dohnanec
 Attila Farkas  Mihály Mácza  Mária Hajabácsová Ing. László Győrfy
MUDr. Ludovít Horváth

   Proti:

   Zdržali sa:
 Anton Andrássy

   Nehlasovali: