Číslo hlasovania: 236
Číslo bodu: 56.
Uznesenie k správe finančnej komisie – časť majetkoprávna k odkúpeniu pozemkov


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

1. zámenu nehnuteľností v k.ú. Komárno pozemkov vo vlastníctve LAFER spol. s r.o. Komárno, vedených na LV č. 8722 ako diel č. 1 k parcele č. 6442/27 o výmere 741 m2 za pozemky vo vlastníctve mesta Komárno, vedené na LV č. 6434, ako parcela č. 7051/174 o výmere 90 m2, p.č. 7051/175 o výmere 90 m2, p.č. 7051/176 o výmere 90 m2, p.č. 7051/177 o výmere 90 m2, p.č.7051/178 o výmere 90 m2, p.č. 7051/179 o výmere 90 m2, časť p.č. 7045/1 o výmere cca 100 m2, časť p.č. 7046 o výmere cca 100 m2 bez finančného vyrovnania.

2. zámenu nehnuteľností v k.ú. Komárno pozemkov vo vlastníctve L. F. a manž. diel č. 2 k parcele 6442/27 o výmere 805 m2 a p.č. 6442/26 o výmere 259 m2, vedených na LV č. 6139 za pozemky vo vlastníctve mesta Komárno, vedené na LV č. 6434, ako časť p.č. 7045/1 o výmere cca 500 m2 a časť p.č. 7046 o výmere cca 550 m2, bez finančného vyrovnania.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupovať v zmysle bodu A) uznesenia.

Zodp. : prednosta úradu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Peter Békési Ing. Gábor Cséplő
 Miklós Fehér PhDr. Éva Dohnanec Ing. Vojtech Szabó MUDr. Ludovít Horváth
Ing. Štefan Zámbó  Attila Farkas Mgr. Lajos Szép  Mária Hajabácsová
MUDr. Tibor Baštrnák  Anton Andrássy JUDr. Vojtech Novák MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník  Helena Belokosztolszká Ing. Peter Takács Ing. Štefan Langschadl

   Proti:

   Zdržali sa:
 Mihály Mácza Ing. László Győrfy

   Nehlasovali: