Číslo hlasovania: 237
Číslo bodu: 56.
Uznesenie k správe finančnej komisie – časť majetkoprávna k zníženiu kúpnej ceny pozemku


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

zníženie kúpnej ceny pozemku p.č. 8776/2 o výmere 161 m2 v k.ú. Komárno na 82,50 Sk/m2, ktorý bol schválený na odpredaj uznesením MsZ č. 723/A/5/2002 za cenu 165,- Sk/m2 pre J. T. a man..

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupovať v zmysle schváleného uznesenia

Zodp. : prednosta úradu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Ing. Peter Békési  Miklós Fehér Ing. Gábor Cséplő Mgr. Štefan Zábojník
Mgr. Štefan Zábojník  Helena Belokosztolszká Ing. Štefan Zámbó  Mária Hajabácsová
Mgr. Lajos Szép PhDr. János Kovács  Attila Farkas  Mihály Mácza
 Anton Andrássy Ing. Vojtech Szabó MUDr. Ludovít Horváth MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Tamás Hollósy Ing. Štefan Langschadl PhDr. Éva Dohnanec
Ing. Peter Takács MUDr. Tibor Baštrnák

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: