Číslo hlasovania: 238
Číslo bodu: 56.
Uznesenie k správe finančnej komisie – časť majetkoprávna k zníženiu kúpnej ceny pozemku


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

zníženie kúpnej ceny časti pozemku z p.č. 5158/1 o výmere 40 m2 v k.ú. Komárno podľa VZN č. 4/98 na 165,- Sk/m2, ktorý bol schválený na odpredaj uznesením MsZ č. 724/A/2/2002 zo dňa 21.02.2002 za cenu podľa BDÚ, t.j. 693,- Sk/m2 pre Ľ. D. a manž..

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupovať v zmysle schváleného uznesenia

Zodp. : prednosta úradu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
 Anton Andrássy  Attila Farkas PhDr. Éva Dohnanec Ing. Štefan Zámbó
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Ludovít Horváth Ing. Peter Békési
Ing. Peter Takács PhDr. János Kovács JUDr. Vojtech Novák Ing. Štefan Langschadl
 Helena Belokosztolszká  Mária Hajabácsová Ing. Gábor Cséplő Ing. Vojtech Szabó
MUDr. Tibor Baštrnák  Mihály Mácza

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: