Číslo hlasovania: 239
Číslo bodu: 56.
Uznesenie k správe finančnej komsie - majetkopárvna k vysporiadaniu pozemkov


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

zámer vysporiadania pozemkov v lokalitách Nová Stráž, Bene-stará časť, Bene-nová časť, Nová Osada a Letecké pole komplexne v zmysle ustanovení VZN č. 4/98 vo vlastníctve mesta užívaných fyzickými a právnickými osobami.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

1. oznámiť dotknutým osobám zámer vysporiadania a vyžiadať podklady v zmysle § 5 VZN č. 4/98.

2. po kompletizácii podkladov predložiť jednotlivé lokality na prerokovanie do MsZ.

Zodp. : prednosta úradu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Ing. Gábor Cséplő PhDr. Éva Dohnanec Ing. Peter Takács Mgr. Lajos Szép
PhDr. János Kovács Ing. László Győrfy Ing. Štefan Zámbó  Attila Farkas
 Mária Hajabácsová Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Ludovít Horváth  Mihály Mácza
 Helena Belokosztolszká MUDr. Tibor Baštrnák Ing. Štefan Langschadl  Miklós Fehér
JUDr. Vojtech Novák Ing. Vojtech Szabó Ing. Peter Békési MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Mgr. Štefan Zábojník  Anton Andrássy Ing. Péter Bábi

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: