Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Správe komisie rozvoja mesta Komárno


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) berie na vedomie

správy KRM zo dňa 25.01.2001 a 01.02.2001.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 26


   Za:
PhDr. Éva Dohnanec MUDr. Anton Marek  Peter Hamran Mgr. Lajos Szép
 Anton Andrássy MVDr. Alexander Galgóczy  Miklós Fehér  Attila Farkas
MUDr. Zoltán Sebők PaedDr. Štefan Bende Ing. Gábor Cséplő Ing. Štefan Langschadl
JUDr. Éva Hortai PhDr. János Kovács MUDr. Tamás Hollósy  Mihály Mácza
Ing. Štefan Zámbó  Mária Vörösová Ing. László Stubendek JUDr. Vojtech Novák
 Mária Hajabácsová  Mária Hutter Mgr. Štefan Zábojník Mgr. Imre Andruskó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. László Győrfy Ing. Peter Békési

   Nehlasovali: