Číslo hlasovania: 240
Číslo bodu: 56.
Uznesenie k správe finančnej komisie – časť majetkoprávna k odkúpeniu resp. prenájmu pozemku


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) neschvaľuje

odkúpenie ani prenájom vlastníckeho podielu časti pozemku z p.č. 11039 o výmere 74 m2 v k.ú. Komárno (ktorý bol vytvorený z Pk p.č. 4098 o výmere 1385 m2) od I. Č., nakoľko tento pozemok mesto neužíva, t.j. jedná sa o pozemok pre mesto nevyužiteľný.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
MUDr. Tamás Hollósy  Mária Hajabácsová Ing. Peter Takács MUDr. Ludovít Horváth
 Anton Andrássy  Attila Farkas JUDr. Vojtech Novák Ing. Gábor Cséplő
Ing. Štefan Langschadl  Helena Belokosztolszká Mgr. Štefan Zábojník Ing. Peter Békési
Ing. Vojtech Szabó Ing. László Győrfy  Mihály Mácza PhDr. Éva Dohnanec
MUDr. Peter Tóth JUDr. Éva Hortai Ing. Štefan Zámbó MUDr. Tibor Baštrnák

   Proti:

   Zdržali sa:
PhDr. János Kovács

   Nehlasovali: