Číslo hlasovania: 241
Číslo bodu: 56.
Uznesenie k správe finančnej komisie – časť majetkoprávna k predĺženiu zmluvy o výpožičke


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

predĺženie zmluvy o výpožičke býv. Vojenského kostola v Komárne do roku 2015 pre Pro Arte Danubii, sídlom Komárno, Vnútorná okružná 54/10.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
PhDr. Éva Dohnanec Ing. Péter Bábi Ing. Štefan Langschadl JUDr. Éva Hortai
MUDr. Tibor Baštrnák Mgr. Lajos Szép PhDr. János Kovács Ing. Gábor Cséplő
MUDr. Peter Tóth Ing. Peter Takács Ing. László Győrfy  Mihály Mácza
Ing. Vojtech Szabó  Helena Belokosztolszká  Attila Farkas  Mária Hajabácsová
MUDr. Tamás Hollósy Ing. Peter Békési  Miklós Fehér  Anton Andrássy
Ing. Štefan Zámbó Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Ludovít Horváth

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: