Číslo hlasovania: 242
Číslo bodu: 56.
Uznesenie k správe finančnej komisie – časť majetkoprávna k prenájmu pozemku


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

1. cenu za užívanie pozemkov v k.ú. Komárno, vedených na LV č. 6448 ako p.č. 1000 o výmere 3581 m2 vo vlastníctve ERBA s.r.o., sídlom Komárno, Parná č. 1 užívaných mestom Komárno, pre účely futbalového štadiónu v r. 2000 a 2001 vo výške 162.128,- Sk.

2. vyrovnanie vzájomných pohľadávok mesta Komárno a ERBA s.r.o.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

určiť zdroje financovania.

Zodp.: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
 Mária Hajabácsová Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Ludovít Horváth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Gábor Cséplő  Attila Farkas
 Mihály Mácza MUDr. Tibor Baštrnák PhDr. Éva Dohnanec Ing. Vojtech Szabó
Ing. Péter Bábi Ing. László Győrfy PhDr. János Kovács Ing. Peter Takács
Ing. Štefan Langschadl Ing. Peter Békési JUDr. Vojtech Novák  Miklós Fehér
 Anton Andrássy

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: