Číslo hlasovania: 243
Číslo bodu: 56.
Uznesenie k správe finančnej komisie – časť majetkoprávna k prenájmu nebytového priestoru


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

prenájom nebytového priestoru na p.č. 970/6 o výmere 43 m2 v k.ú. Komárno, na Vnútornej okružnej cez VS s vyvolávacou cenou 1.500,- Sk/m2/rok.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
PhDr. János Kovács  Mihály Mácza Ing. Vojtech Szabó  Anton Andrássy
Ing. Péter Bábi MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Ludovít Horváth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Langschadl Mgr. Štefan Zábojník Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai
Ing. Peter Békési  Miklós Fehér Ing. Peter Takács Mgr. Lajos Szép
Ing. Gábor Cséplő JUDr. Vojtech Novák Ing. Štefan Zámbó PhDr. Éva Dohnanec

   Proti:
MUDr. Tibor Baštrnák

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: