Číslo hlasovania: 244 - spresnenie Bod A1
Číslo bodu: 56.
Uznesenie k správe komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na sociálne a zdravotnícke účely pre:

1. Slovenský Červený kríž, Územný spolok Komárno, Dunajská ul. č.11, na rekreovanie detí z Komárna zo sociálne slabých rodín vo výške: 40 000.- Sk

2. Špeciálnu základnú školu a Špeciálnu materskú školu Komárno, Hradná 7, na zakúpenie elektrického sporáka vo výške: 9 000.- Sk

3. Teologický inštitút J. Calvina, Jókaiho ul. 36, Komárno na zabezpečenie stravovania starých, nevládnych a sociálne odkázaných občanov v celkovej výške: 50 000.- Sk

4. Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Komárno na zaplatenie nákladov spojených s rekondičným cvičením v Bedecs Fitness Centre vo výške: 2 000.- Sk

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

1. vykonať výber detí v počte 20 zo sociálne slabých rodín z mesta Komárna apoukázať schválenú finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na sociálne a zdravotnícke účely pre:

Slovenský červený kríž, Územný spolok Komárno, Dunajská ul. č. 11 na rekreovanie detí zo sociálne slabých rodín vo výške 40 000,- Sk

Termín : 01.07.2002
Zodp.: prednosta úradu

2. poukázať schválenú finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na sociálne a zdravotnícke účely pre:

Špeciálnu základnú školu a Špeciálnu materskú školu Komárno, Hradná 7, na zakúpenie elektrického sporáka vo výške 9 000.- Sk

Termín : 01.05.2002
Zodp.: prednosta úradu

3. uzatvoriť dohodu o stravovaní sociálne odkázaných občanov z mesta Komárna v počte 7 až 8 osôb s Teologickým inštitútom J. Calvina v Komárne a poukázať schválenú finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na sociálne a zdravotnícke účely pre:

Teologický inštitút J. Calvina, Jókaiho 36, Komárno na zabezpečenie stravovania starých, nevládnych a sociálne odkázaných občanov v celkovej výške 50 000,- Sk.

Term.: do 31.08.2002
Zodp.: prednosta úradu

4. poukázať schválenú finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na sociálne a zdravotnícke účely pre:

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Komárno na zaplatenie nákladov spojených s rekondičným cvičením v Bedecs Fitness Centre vo výške 2.000,- Sk.

Term.: 01.05.2002
Zodp.: prednosta úradu

C) berie na vedomie

informáciu o pridelení bytov podľa izbovitosti na základe uznesenia MZ č. 703/2001 bod B zo dňa 20.12.2001 pre nájomníkov v obytnom dome A 2 - Ul. gen. Klapku 10, 12, 14 v Komárne.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
 Mária Hajabácsová  Mihály Mácza PaedDr. Štefan Bende Mgr. Lajos Szép
Mgr. Štefan Zábojník Ing. László Győrfy Ing. Gábor Cséplő  Anton Andrássy
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Tibor Baštrnák Ing. Vojtech Szabó Ing. Štefan Langschadl
Ing. László Stubendek  Helena Belokosztolszká  Attila Farkas JUDr. Vojtech Novák
 Mária Vörösová PhDr. Éva Dohnanec Ing. Štefan Zámbó Ing. Peter Békési
MUDr. Anton Marek

   Proti:

   Zdržali sa:
PhDr. János Kovács

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 244 - spresnenie Bod A2
Číslo bodu: 56.
Uznesenie k správe komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na sociálne a zdravotnícke účely pre:

1. Slovenský Červený kríž, Územný spolok Komárno, Dunajská ul. č.11, na rekreovanie detí z Komárna zo sociálne slabých rodín vo výške: 40 000.- Sk

2. Špeciálnu základnú školu a Špeciálnu materskú školu Komárno, Hradná 7, na zakúpenie elektrického sporáka vo výške: 9 000.- Sk

3. Teologický inštitút J. Calvina, Jókaiho ul. 36, Komárno na zabezpečenie stravovania starých, nevládnych a sociálne odkázaných občanov v celkovej výške: 50 000.- Sk

4. Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Komárno na zaplatenie nákladov spojených s rekondičným cvičením v Bedecs Fitness Centre vo výške: 2 000.- Sk

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

1. vykonať výber detí v počte 20 zo sociálne slabých rodín z mesta Komárna apoukázať schválenú finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na sociálne a zdravotnícke účely pre:

Slovenský červený kríž, Územný spolok Komárno, Dunajská ul. č. 11 na rekreovanie detí zo sociálne slabých rodín vo výške 40 000,- Sk

Termín : 01.07.2002
Zodp.: prednosta úradu

2. poukázať schválenú finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na sociálne a zdravotnícke účely pre:

Špeciálnu základnú školu a Špeciálnu materskú školu Komárno, Hradná 7, na zakúpenie elektrického sporáka vo výške 9 000.- Sk

Termín : 01.05.2002
Zodp.: prednosta úradu

3. uzatvoriť dohodu o stravovaní sociálne odkázaných občanov z mesta Komárna v počte 7 až 8 osôb s Teologickým inštitútom J. Calvina v Komárne a poukázať schválenú finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na sociálne a zdravotnícke účely pre:

Teologický inštitút J. Calvina, Jókaiho 36, Komárno na zabezpečenie stravovania starých, nevládnych a sociálne odkázaných občanov v celkovej výške 50 000,- Sk.

Term.: do 31.08.2002
Zodp.: prednosta úradu

4. poukázať schválenú finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na sociálne a zdravotnícke účely pre:

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Komárno na zaplatenie nákladov spojených s rekondičným cvičením v Bedecs Fitness Centre vo výške 2.000,- Sk.

Term.: 01.05.2002
Zodp.: prednosta úradu

C) berie na vedomie

informáciu o pridelení bytov podľa izbovitosti na základe uznesenia MZ č. 703/2001 bod B zo dňa 20.12.2001 pre nájomníkov v obytnom dome A 2 - Ul. gen. Klapku 10, 12, 14 v Komárne.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
 Helena Belokosztolszká JUDr. Vojtech Novák PaedDr. Štefan Bende Ing. Gábor Cséplő
Ing. László Stubendek MUDr. Tamás Hollósy  Mihály Mácza  Mária Vörösová
 Mária Hajabácsová PhDr. Éva Dohnanec MUDr. Tibor Baštrnák  Miklós Fehér
 Attila Farkas PhDr. János Kovács Ing. Vojtech Szabó Ing. Peter Békési
Ing. László Győrfy Ing. Štefan Langschadl MUDr. Anton Marek Ing. Štefan Zámbó
Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník  Anton Andrássy

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 244 - spresnenie Bod A3
Číslo bodu: 56.
Uznesenie k správe komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na sociálne a zdravotnícke účely pre:

1. Slovenský Červený kríž, Územný spolok Komárno, Dunajská ul. č.11, na rekreovanie detí z Komárna zo sociálne slabých rodín vo výške: 40 000.- Sk

2. Špeciálnu základnú školu a Špeciálnu materskú školu Komárno, Hradná 7, na zakúpenie elektrického sporáka vo výške: 9 000.- Sk

3. Teologický inštitút J. Calvina, Jókaiho ul. 36, Komárno na zabezpečenie stravovania starých, nevládnych a sociálne odkázaných občanov v celkovej výške: 50 000.- Sk

4. Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Komárno na zaplatenie nákladov spojených s rekondičným cvičením v Bedecs Fitness Centre vo výške: 2 000.- Sk

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

1. vykonať výber detí v počte 20 zo sociálne slabých rodín z mesta Komárna apoukázať schválenú finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na sociálne a zdravotnícke účely pre:

Slovenský červený kríž, Územný spolok Komárno, Dunajská ul. č. 11 na rekreovanie detí zo sociálne slabých rodín vo výške 40 000,- Sk

Termín : 01.07.2002
Zodp.: prednosta úradu

2. poukázať schválenú finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na sociálne a zdravotnícke účely pre:

Špeciálnu základnú školu a Špeciálnu materskú školu Komárno, Hradná 7, na zakúpenie elektrického sporáka vo výške 9 000.- Sk

Termín : 01.05.2002
Zodp.: prednosta úradu

3. uzatvoriť dohodu o stravovaní sociálne odkázaných občanov z mesta Komárna v počte 7 až 8 osôb s Teologickým inštitútom J. Calvina v Komárne a poukázať schválenú finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na sociálne a zdravotnícke účely pre:

Teologický inštitút J. Calvina, Jókaiho 36, Komárno na zabezpečenie stravovania starých, nevládnych a sociálne odkázaných občanov v celkovej výške 50 000,- Sk.

Term.: do 31.08.2002
Zodp.: prednosta úradu

4. poukázať schválenú finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na sociálne a zdravotnícke účely pre:

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Komárno na zaplatenie nákladov spojených s rekondičným cvičením v Bedecs Fitness Centre vo výške 2.000,- Sk.

Term.: 01.05.2002
Zodp.: prednosta úradu

C) berie na vedomie

informáciu o pridelení bytov podľa izbovitosti na základe uznesenia MZ č. 703/2001 bod B zo dňa 20.12.2001 pre nájomníkov v obytnom dome A 2 - Ul. gen. Klapku 10, 12, 14 v Komárne.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
MUDr. Tibor Baštrnák Ing. Štefan Langschadl MUDr. Tamás Hollósy  Mária Vörösová
Mgr. Štefan Zábojník  Helena Belokosztolszká MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
 Mária Hajabácsová  Mihály Mácza Ing. Vojtech Szabó  Attila Farkas
Ing. László Stubendek PaedDr. Štefan Bende PhDr. Éva Dohnanec  Anton Andrássy
PhDr. János Kovács Ing. Gábor Cséplő Ing. László Győrfy Mgr. Lajos Szép
Ing. Peter Békési Ing. Štefan Zámbó  Miklós Fehér

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 244 - spresnenie Bod A4
Číslo bodu: 56.
Uznesenie k správe komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na sociálne a zdravotnícke účely pre:

1. Slovenský Červený kríž, Územný spolok Komárno, Dunajská ul. č.11, na rekreovanie detí z Komárna zo sociálne slabých rodín vo výške: 40 000.- Sk

2. Špeciálnu základnú školu a Špeciálnu materskú školu Komárno, Hradná 7, na zakúpenie elektrického sporáka vo výške: 9 000.- Sk

3. Teologický inštitút J. Calvina, Jókaiho ul. 36, Komárno na zabezpečenie stravovania starých, nevládnych a sociálne odkázaných občanov v celkovej výške: 50 000.- Sk

4. Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Komárno na zaplatenie nákladov spojených s rekondičným cvičením v Bedecs Fitness Centre vo výške: 2 000.- Sk

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

1. vykonať výber detí v počte 20 zo sociálne slabých rodín z mesta Komárna apoukázať schválenú finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na sociálne a zdravotnícke účely pre:

Slovenský červený kríž, Územný spolok Komárno, Dunajská ul. č. 11 na rekreovanie detí zo sociálne slabých rodín vo výške 40 000,- Sk

Termín : 01.07.2002
Zodp.: prednosta úradu

2. poukázať schválenú finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na sociálne a zdravotnícke účely pre:

Špeciálnu základnú školu a Špeciálnu materskú školu Komárno, Hradná 7, na zakúpenie elektrického sporáka vo výške 9 000.- Sk

Termín : 01.05.2002
Zodp.: prednosta úradu

3. uzatvoriť dohodu o stravovaní sociálne odkázaných občanov z mesta Komárna v počte 7 až 8 osôb s Teologickým inštitútom J. Calvina v Komárne a poukázať schválenú finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na sociálne a zdravotnícke účely pre:

Teologický inštitút J. Calvina, Jókaiho 36, Komárno na zabezpečenie stravovania starých, nevládnych a sociálne odkázaných občanov v celkovej výške 50 000,- Sk.

Term.: do 31.08.2002
Zodp.: prednosta úradu

4. poukázať schválenú finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na sociálne a zdravotnícke účely pre:

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Komárno na zaplatenie nákladov spojených s rekondičným cvičením v Bedecs Fitness Centre vo výške 2.000,- Sk.

Term.: 01.05.2002
Zodp.: prednosta úradu

C) berie na vedomie

informáciu o pridelení bytov podľa izbovitosti na základe uznesenia MZ č. 703/2001 bod B zo dňa 20.12.2001 pre nájomníkov v obytnom dome A 2 - Ul. gen. Klapku 10, 12, 14 v Komárne.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
 Mária Vörösová MUDr. Tibor Baštrnák PaedDr. Štefan Bende PhDr. János Kovács
Ing. László Győrfy Ing. Vojtech Szabó  Attila Farkas Mgr. Lajos Szép
Ing. Peter Békési MUDr. Tamás Hollósy  Mihály Mácza PhDr. Éva Dohnanec
JUDr. Vojtech Novák  Helena Belokosztolszká  Anton Andrássy MUDr. Anton Marek
Ing. Štefan Langschadl Ing. Štefan Zámbó Ing. Gábor Cséplő  Miklós Fehér
Mgr. Štefan Zábojník Ing. László Stubendek

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 244 - spresnenie Bod B
Číslo bodu: 56.
Uznesenie k správe komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na sociálne a zdravotnícke účely pre:

1. Slovenský Červený kríž, Územný spolok Komárno, Dunajská ul. č.11, na rekreovanie detí z Komárna zo sociálne slabých rodín vo výške: 40 000.- Sk

2. Špeciálnu základnú školu a Špeciálnu materskú školu Komárno, Hradná 7, na zakúpenie elektrického sporáka vo výške: 9 000.- Sk

3. Teologický inštitút J. Calvina, Jókaiho ul. 36, Komárno na zabezpečenie stravovania starých, nevládnych a sociálne odkázaných občanov v celkovej výške: 50 000.- Sk

4. Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Komárno na zaplatenie nákladov spojených s rekondičným cvičením v Bedecs Fitness Centre vo výške: 2 000.- Sk

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

1. vykonať výber detí v počte 20 zo sociálne slabých rodín z mesta Komárna apoukázať schválenú finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na sociálne a zdravotnícke účely pre:

Slovenský červený kríž, Územný spolok Komárno, Dunajská ul. č. 11 na rekreovanie detí zo sociálne slabých rodín vo výške 40 000,- Sk

Termín : 01.07.2002
Zodp.: prednosta úradu

2. poukázať schválenú finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na sociálne a zdravotnícke účely pre:

Špeciálnu základnú školu a Špeciálnu materskú školu Komárno, Hradná 7, na zakúpenie elektrického sporáka vo výške 9 000.- Sk

Termín : 01.05.2002
Zodp.: prednosta úradu

3. uzatvoriť dohodu o stravovaní sociálne odkázaných občanov z mesta Komárna v počte 7 až 8 osôb s Teologickým inštitútom J. Calvina v Komárne a poukázať schválenú finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na sociálne a zdravotnícke účely pre:

Teologický inštitút J. Calvina, Jókaiho 36, Komárno na zabezpečenie stravovania starých, nevládnych a sociálne odkázaných občanov v celkovej výške 50 000,- Sk.

Term.: do 31.08.2002
Zodp.: prednosta úradu

4. poukázať schválenú finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na sociálne a zdravotnícke účely pre:

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Komárno na zaplatenie nákladov spojených s rekondičným cvičením v Bedecs Fitness Centre vo výške 2.000,- Sk.

Term.: 01.05.2002
Zodp.: prednosta úradu

C) berie na vedomie

informáciu o pridelení bytov podľa izbovitosti na základe uznesenia MZ č. 703/2001 bod B zo dňa 20.12.2001 pre nájomníkov v obytnom dome A 2 - Ul. gen. Klapku 10, 12, 14 v Komárne.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
 Mihály Mácza Ing. Štefan Zámbó Mgr. Štefan Zábojník  Mária Hajabácsová
 Mária Vörösová PhDr. János Kovács PhDr. Éva Dohnanec MUDr. Tibor Baštrnák
JUDr. Vojtech Novák  Anton Andrássy Mgr. Lajos Szép PaedDr. Štefan Bende
MUDr. Tamás Hollósy  Helena Belokosztolszká Ing. Štefan Langschadl  Attila Farkas
MUDr. Anton Marek  Miklós Fehér Ing. Gábor Cséplő Ing. László Stubendek
Ing. Peter Békési Ing. Vojtech Szabó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 244 - spresnenie Bod C
Číslo bodu: 56.
Uznesenie k správe komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na sociálne a zdravotnícke účely pre:

1. Slovenský Červený kríž, Územný spolok Komárno, Dunajská ul. č.11, na rekreovanie detí z Komárna zo sociálne slabých rodín vo výške: 40 000.- Sk

2. Špeciálnu základnú školu a Špeciálnu materskú školu Komárno, Hradná 7, na zakúpenie elektrického sporáka vo výške: 9 000.- Sk

3. Teologický inštitút J. Calvina, Jókaiho ul. 36, Komárno na zabezpečenie stravovania starých, nevládnych a sociálne odkázaných občanov v celkovej výške: 50 000.- Sk

4. Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Komárno na zaplatenie nákladov spojených s rekondičným cvičením v Bedecs Fitness Centre vo výške: 2 000.- Sk

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

1. vykonať výber detí v počte 20 zo sociálne slabých rodín z mesta Komárna apoukázať schválenú finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na sociálne a zdravotnícke účely pre:

Slovenský červený kríž, Územný spolok Komárno, Dunajská ul. č. 11 na rekreovanie detí zo sociálne slabých rodín vo výške 40 000,- Sk

Termín : 01.07.2002
Zodp.: prednosta úradu

2. poukázať schválenú finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na sociálne a zdravotnícke účely pre:

Špeciálnu základnú školu a Špeciálnu materskú školu Komárno, Hradná 7, na zakúpenie elektrického sporáka vo výške 9 000.- Sk

Termín : 01.05.2002
Zodp.: prednosta úradu

3. uzatvoriť dohodu o stravovaní sociálne odkázaných občanov z mesta Komárna v počte 7 až 8 osôb s Teologickým inštitútom J. Calvina v Komárne a poukázať schválenú finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na sociálne a zdravotnícke účely pre:

Teologický inštitút J. Calvina, Jókaiho 36, Komárno na zabezpečenie stravovania starých, nevládnych a sociálne odkázaných občanov v celkovej výške 50 000,- Sk.

Term.: do 31.08.2002
Zodp.: prednosta úradu

4. poukázať schválenú finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na sociálne a zdravotnícke účely pre:

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Komárno na zaplatenie nákladov spojených s rekondičným cvičením v Bedecs Fitness Centre vo výške 2.000,- Sk.

Term.: 01.05.2002
Zodp.: prednosta úradu

C) berie na vedomie

informáciu o pridelení bytov podľa izbovitosti na základe uznesenia MZ č. 703/2001 bod B zo dňa 20.12.2001 pre nájomníkov v obytnom dome A 2 - Ul. gen. Klapku 10, 12, 14 v Komárne.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: