Číslo hlasovania: 245
Číslo bodu: 56.
Uznesenie k návrhu na zvolenie prísediacich pre Okresný súd v Komárne


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) volí

prísediacich pre Okresný súd v Komárne menovite:

1.

A. L.

2.

B. M.

3.

 D. K.

4.

H. A.

5.

K. M.

6.

N. A.

7.

N. H.

8.

P. H.

9.

P. L.

10.

S. O.

11.

Skalová Františka

12.

RNDr. Szabóová Alžbeta

13.

Szabó František

14.

Szabóová Helena

a náhradníkov prísediacich pre Okresný súd v Komárne menovite:

1.

Zs. M.

2.

F. J.

3.

H. E.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zoznam zvolených prísediacich a náhradníkov zasla na personálne oddelenie Okresného súdu v Komárne.

Termín: ihneď
Zodp.: prednosta úraduPoslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
 Mária Vörösová PhDr. János Kovács  Anton Andrássy  Attila Farkas
MUDr. Tibor Baštrnák  Mihály Mácza Ing. Péter Bábi  Miklós Fehér
Mgr. Lajos Szép MUDr. Anton Marek  Mária Hajabácsová PaedDr. Štefan Bende
Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník  Helena Belokosztolszká JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Tamás Hollósy Ing. Štefan Zámbó Ing. Štefan Langschadl

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. László Győrfy Ing. Gábor Cséplő Ing. Vojtech Szabó

   Nehlasovali: