Číslo hlasovania: 246
Číslo bodu: 56.
Uznesenie k správe o prechode pôsobností na mesto v oblasti sociálnych služieb


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

v zmysle zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky:

A) schvaľuje

zámer mesta prevziať pôsobnosti na mesto Komárno:

1. v oblasti poskytovania opatrovateľskej služby,
2. v oblasti poskytovania starostlivosti v zariadení soc. služieb Domov – penzión pre dôchodcov a Domov dôchodcov, Špitálska ul. č. 16, Komárno.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zaslať výpis z uznesenia MZ pre Krajský úrad v Nitre, odbor sociálnych vecí.

Termín: ihneď po zasadnutí MZ
Zodp.: prednosta úradu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
 Mária Vörösová Ing. Gábor Cséplő Mgr. Lajos Szép  Mihály Mácza
Ing. Štefan Zámbó Mgr. Štefan Zábojník Ing. László Győrfy Ing. Peter Békési
Ing. László Stubendek JUDr. Vojtech Novák PhDr. Éva Dohnanec MUDr. Tamás Hollósy
Ing. Štefan Langschadl MUDr. Tibor Baštrnák PaedDr. Štefan Bende MUDr. Anton Marek
Ing. Péter Bábi  Attila Farkas  Anton Andrássy Ing. Vojtech Szabó
 Mária Hajabácsová  Helena Belokosztolszká

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: