Číslo hlasovania: 249
Číslo bodu: 56.
Uznesenie k správe komisie pre športy a mimoškolskú výchovu mládeže


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

rozdelenie účelových príspevkov - pre celoročné aktivity športových klubov - z rozpočtu mesta podľa VZN č. 16/96 nasledovne:

I. KOLEKTÍVNE ŠPORTY
Kategória A
Futbalový klub - 1899, Športová 1, Komárno700 000,-Sk
Mestský basketbalvý klub, Ul. gen. Klapku 62/42 , Komárno700 000,-Sk
Volejbalový club - ženy, Komárno300 000,-Sk
Kategória B
Klub vodného póla, Krytá plaváreň, Komárno170 000,-Sk
Volejbalový klub Spartak, Komárno80 000,-Sk
Volejbalový club - mládež, Komárno50 000,-Sk
Kategória C
TJ HC, Pietro spol. s r.o., Dunajské nábrežie 2, Komárno5 000,-Sk
TJ Futbalový oddiel Dynamo, Nová Stráž7 000,-Sk
Telovýchovná jednota FEMINA, Komárno 3 000,-Sk
Športový klub, Gymnázium H. Selyeho, Komárno5 000,-Sk
II. individuálne ŠPORTY
Kategória A
Komárňanský kajak-kanoe klub, SPARTAK, Dunajská 9, Komárno190 000,-Sk
KOMKO, plavecký oddiel, Komárno60 000,-Sk
DELTA KLUB, Krytá plaváreň, Komárno60 000,-Sk
Športový klub boxu – SPARTAK, Komárno15 000,-Sk
BC Dunaj ROM, Komárno10 000,-Sk
Box club ZRMS - Bašta, Košická 24/3, Komárno5 000,-Sk
Kategória B
Zápasnícky klub SPARTACUS, Komárno25 000,-Sk
Karate klub ABC car, Košická 3/3, Komárno5 000,-Sk
Slovenská federácia KEMPO & JU-JITSU-SFKJ, Komárno5 000,-Sk
HERCULES SLOVAKIA, Narancsik Alexander, Komárno8 000,-Sk
Klub vodného motorizmu Lodiar, Budovateľská 18/41, Komárno5 000,-Sk
Kategória C
TJ SPŠ, Komárno10 000,-Sk
TJ Pokrok - stolnotenisový oddiel, Komárno3 000,-Sk
Komárňanský šachový club30 000,-Sk
1. Biliardový club, Komárno5 000,-Sk
Slovenský strelecký zväz ROYAL, Komárno10 000,-Sk
Tenisový klub SPARTAK, Parná, Komárno5 000,-Sk
OSTATNÉ
Gymnázium Ľ.J. Šuleka, Pohraničná 10, Komárno2 000,-Sk
Klub slovenských turistov, Junácka 6, Bratislava10 000,-Sk


B) neschvaľuje

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno na športové podujatia podľa VZN č. 16/96 pre:

1. Boxing club, Jazerná 21/16, Komárno
2. V. U.
3. RALLYE KLUB, Jókaiho 32, Komárno
4. Š. k. Bike club - piko, Komárno
5. TJ STEP pri ZŠ Ul. Komenského, Komárno
6. Cs. Š.
7. G. J.
8. ZŠ Ul. Komenského, Komárno
9. B. Š.

C) ukladá Mestskému úradu Komárno

poukázať schválené finančné dotácie v zmysle bodu A)

Termín: priebežne
Zodp.: prednosta úradu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 28
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 28


   Za:
PhDr. János Kovács PaedDr. Štefan Bende  Anton Andrássy MUDr. Zoltán Sebők
Mgr. Imre Andruskó  Mária Hajabácsová PhDr. Éva Dohnanec Mgr. Štefan Zábojník
 Helena Belokosztolszká  Miklós Fehér  Mária Vörösová MUDr. Tibor Baštrnák
MUDr. Ludovít Horváth JUDr. Vojtech Novák Ing. Peter Békési Ing. Vojtech Szabó
MUDr. Peter Tóth Ing. Peter Takács Ing. Gábor Cséplő  Attila Farkas
MUDr. Anton Marek  Mihály Mácza Ing. Štefan Langschadl Mgr. Lajos Szép
MUDr. Tamás Hollósy Ing. Péter Bábi Ing. Štefan Zámbó Ing. László Győrfy

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: