Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Správe komisie pre verejnú súťaž


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

správu komisie pre verejnú súťaž zo dňa 20.1.2001

B) schvaľuje

1/ odpredaj pozemku na výstavbu rodinného domu na p.č. 4510/4 o výmere 225 m2 ako ostatná plocha v k.ú. Komárno v zmysle výsledkov verejnej súťaže zo dňa 20.01.2001 pre:

N. K.
p.č. 4510/4 o výmere 225 m2 ostatná plocha
kúpna cena 38.200,- Sk

2/ odpredaj pozemkov na výstavbu garáží v zmysle výsledkov verejnej súťaže zo dňa 20.01.2001 pre:

01. S. K.
p.č.2247/25 o výmere 18 m2
kúpna cena : 75.000,- Sk

02. S. K.
p.č.2245/38 o výmere 18 m2
kúpna cena : 70.000,- Sk

03. S. K.
p.č.2245/51 o výmere 18 m2
kúpna cena : 80.000,- Sk

3/ Odmenu pre zúčastnených členov komisie pre VS podľa návrhu predsedu komisie v zmysle organizačného poriadku vo výške :
- Š. L. - predseda komisie: 2.231,- Sk
- P. B. - licitátor: 2.231,- Sk
- J. K.: 2.231,- Sk
- K. P: 2.231,- Sk
- V. S.: 2.231,- Sk

C) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupovať v zmysle schválených uznesení.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
MUDr. Anton Marek Mgr. Imre Andruskó  Mihály Mácza  Mária Hajabácsová
PaedDr. Štefan Bende MUDr. Tibor Baštrnák MUDr. Zoltán Sebők PhDr. Éva Dohnanec
 Miklós Fehér  Peter Hamran MVDr. Alexander Galgóczy Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy  Mária Vörösová Mgr. Štefan Zábojník  Anton Andrássy
 Attila Farkas Ing. Štefan Zámbó JUDr. Vojtech Novák Ing. Štefan Langschadl

   Proti:

   Zdržali sa:
 Mária Hutter JUDr. Éva Hortai Ing. Peter Békési

   Nehlasovali: