Číslo hlasovania: 250 - spresnenie Bod A
Číslo bodu: 56.
Uznesenie k správe komisie verejného poriadku


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) konštatuje, že

verejná súťaž na „Dodanie monitorovacieho kamerového systému pre mesto Komárno“ bola vyhlásená porušením § 3 ods. 3) Štatútu mesta a § 6 ods. 1) Zásad pre postup pri zabezpečovaní zákona o verejnom obstarávaní, bez rozhodnutia mestského zastupiteľstva.

B) zriaďuje

v súlade § 6 ods. 2) Zásad, komisiu na vyhodnotenie splnenia podmienok verejného obstarávania a na vyhodnotenie ponúk v zložení:

P. B. – predseda komisie,
V. Sz. – predseda finančnej komisie,
L. S. – predseda KRM a odborník v oblasti elektrotechniky,
L. Gy. – súkromný podnikateľ v oblasti elektrotechniky,
P. T. – súkromný podnikateľ v oblasti stavebníctva,
Š. T. – riaditeľ poriadkovej polície PZ,
R. L. – náčelník MsP Komárno,
V. B. – súkromný podnikateľ v odbore elektrotechniky,
P. D. – člen KOVP, odborník v oblasti elektrotechniky,
M. M. – dopravný inžinier,
N. T. odborne spôsobilá osoba.

C) schvaľuje

Pokračovanie umiestnenia spomaľovacích retardérov na celú šírku ulice na miestach:

ZŠ Ul. Eötvösa,
Vodná ul.,
Košická ul. pri SAD Komárno.

D) ukladá Mestskému úradu v Komárne

1. dôsledne uplatňovať uznesenie MsZ č. 534/2001,

2. dôsledne uplatňovať uznesenie MsZ č. 555/2001.

E) žiada primátora mesta

o vydanie menovacích dekrétov členom komisie na vyhodnotenie ponúk verejnej súťaže v zmysle bodu B) tohoto uznesenia.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 27
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 27


   Za:
Mgr. Štefan Zábojník  Attila Farkas Mgr. Imre Andruskó Ing. László Győrfy
MUDr. Zoltán Sebők Ing. László Stubendek MUDr. Ludovít Horváth  Mária Hajabácsová
Ing. Vojtech Szabó MUDr. Anton Marek PhDr. Éva Dohnanec MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Tibor Baštrnák PaedDr. Štefan Bende Ing. Štefan Zámbó PhDr. János Kovács
 Anton Andrássy Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth  Mihály Mácza
Ing. Štefan Langschadl JUDr. Éva Hortai  Miklós Fehér Ing. Peter Takács
 Mária Vörösová Ing. Peter Békési Ing. Gábor Cséplő

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 250 - spresnenie Bod B
Číslo bodu: 56.
Uznesenie k správe komisie verejného poriadku


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) konštatuje, že

verejná súťaž na „Dodanie monitorovacieho kamerového systému pre mesto Komárno“ bola vyhlásená porušením § 3 ods. 3) Štatútu mesta a § 6 ods. 1) Zásad pre postup pri zabezpečovaní zákona o verejnom obstarávaní, bez rozhodnutia mestského zastupiteľstva.

B) zriaďuje

v súlade § 6 ods. 2) Zásad, komisiu na vyhodnotenie splnenia podmienok verejného obstarávania a na vyhodnotenie ponúk v zložení:

P. B. – predseda komisie,
V. Sz. – predseda finančnej komisie,
L. S. – predseda KRM a odborník v oblasti elektrotechniky,
L. Gy. – súkromný podnikateľ v oblasti elektrotechniky,
P. T. – súkromný podnikateľ v oblasti stavebníctva,
Š. T. – riaditeľ poriadkovej polície PZ,
R. L. – náčelník MsP Komárno,
V. B. – súkromný podnikateľ v odbore elektrotechniky,
P. D. – člen KOVP, odborník v oblasti elektrotechniky,
M. M. – dopravný inžinier,
N. T. odborne spôsobilá osoba.

C) schvaľuje

Pokračovanie umiestnenia spomaľovacích retardérov na celú šírku ulice na miestach:

ZŠ Ul. Eötvösa,
Vodná ul.,
Košická ul. pri SAD Komárno.

D) ukladá Mestskému úradu v Komárne

1. dôsledne uplatňovať uznesenie MsZ č. 534/2001,

2. dôsledne uplatňovať uznesenie MsZ č. 555/2001.

E) žiada primátora mesta

o vydanie menovacích dekrétov členom komisie na vyhodnotenie ponúk verejnej súťaže v zmysle bodu B) tohoto uznesenia.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 27
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 27


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Štefan Zámbó Ing. László Stubendek PaedDr. Štefan Bende
Ing. Gábor Cséplő MUDr. Peter Tóth  Mihály Mácza MUDr. Ludovít Horváth
MUDr. Anton Marek  Anton Andrássy Ing. Peter Takács Ing. Vojtech Szabó
 Attila Farkas Ing. László Győrfy Mgr. Lajos Szép  Mária Hajabácsová
MUDr. Tibor Baštrnák Ing. Peter Békési Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Langschadl
PhDr. Éva Dohnanec  Mária Vörösová MUDr. Tamás Hollósy  Miklós Fehér
MUDr. Zoltán Sebők JUDr. Éva Hortai PhDr. János Kovács

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 250 - spresnenie Bod C
Číslo bodu: 56.
Uznesenie k správe komisie verejného poriadku


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) konštatuje, že

verejná súťaž na „Dodanie monitorovacieho kamerového systému pre mesto Komárno“ bola vyhlásená porušením § 3 ods. 3) Štatútu mesta a § 6 ods. 1) Zásad pre postup pri zabezpečovaní zákona o verejnom obstarávaní, bez rozhodnutia mestského zastupiteľstva.

B) zriaďuje

v súlade § 6 ods. 2) Zásad, komisiu na vyhodnotenie splnenia podmienok verejného obstarávania a na vyhodnotenie ponúk v zložení:

P. B. – predseda komisie,
V. Sz. – predseda finančnej komisie,
L. S. – predseda KRM a odborník v oblasti elektrotechniky,
L. Gy. – súkromný podnikateľ v oblasti elektrotechniky,
P. T. – súkromný podnikateľ v oblasti stavebníctva,
Š. T. – riaditeľ poriadkovej polície PZ,
R. L. – náčelník MsP Komárno,
V. B. – súkromný podnikateľ v odbore elektrotechniky,
P. D. – člen KOVP, odborník v oblasti elektrotechniky,
M. M. – dopravný inžinier,
N. T. odborne spôsobilá osoba.

C) schvaľuje

Pokračovanie umiestnenia spomaľovacích retardérov na celú šírku ulice na miestach:

ZŠ Ul. Eötvösa,
Vodná ul.,
Košická ul. pri SAD Komárno.

D) ukladá Mestskému úradu v Komárne

1. dôsledne uplatňovať uznesenie MsZ č. 534/2001,

2. dôsledne uplatňovať uznesenie MsZ č. 555/2001.

E) žiada primátora mesta

o vydanie menovacích dekrétov členom komisie na vyhodnotenie ponúk verejnej súťaže v zmysle bodu B) tohoto uznesenia.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 26
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 29


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Zoltán Sebők Mgr. Lajos Szép Ing. Peter Békési
JUDr. Éva Hortai JUDr. Vojtech Novák Ing. Štefan Zámbó Ing. Gábor Cséplő
 Mária Hajabácsová  Mihály Mácza  Attila Farkas PhDr. János Kovács
Ing. Peter Takács  Miklós Fehér MUDr. Tibor Baštrnák MUDr. Tamás Hollósy
Ing. László Stubendek MUDr. Ludovít Horváth  Anton Andrássy  Mária Vörösová
Mgr. Štefan Zábojník  Helena Belokosztolszká MUDr. Peter Tóth Ing. Štefan Langschadl
MUDr. Anton Marek PaedDr. Štefan Bende

   Proti:
Ing. László Győrfy

   Zdržali sa:
Ing. Vojtech Szabó Ing. Péter Bábi

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 250 - spresnenie Bod D
Číslo bodu: 56.
Uznesenie k správe komisie verejného poriadku


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) konštatuje, že

verejná súťaž na „Dodanie monitorovacieho kamerového systému pre mesto Komárno“ bola vyhlásená porušením § 3 ods. 3) Štatútu mesta a § 6 ods. 1) Zásad pre postup pri zabezpečovaní zákona o verejnom obstarávaní, bez rozhodnutia mestského zastupiteľstva.

B) zriaďuje

v súlade § 6 ods. 2) Zásad, komisiu na vyhodnotenie splnenia podmienok verejného obstarávania a na vyhodnotenie ponúk v zložení:

P. B. – predseda komisie,
V. Sz. – predseda finančnej komisie,
L. S. – predseda KRM a odborník v oblasti elektrotechniky,
L. Gy. – súkromný podnikateľ v oblasti elektrotechniky,
P. T. – súkromný podnikateľ v oblasti stavebníctva,
Š. T. – riaditeľ poriadkovej polície PZ,
R. L. – náčelník MsP Komárno,
V. B. – súkromný podnikateľ v odbore elektrotechniky,
P. D. – člen KOVP, odborník v oblasti elektrotechniky,
M. M. – dopravný inžinier,
N. T. odborne spôsobilá osoba.

C) schvaľuje

Pokračovanie umiestnenia spomaľovacích retardérov na celú šírku ulice na miestach:

ZŠ Ul. Eötvösa,
Vodná ul.,
Košická ul. pri SAD Komárno.

D) ukladá Mestskému úradu v Komárne

1. dôsledne uplatňovať uznesenie MsZ č. 534/2001,

2. dôsledne uplatňovať uznesenie MsZ č. 555/2001.

E) žiada primátora mesta

o vydanie menovacích dekrétov členom komisie na vyhodnotenie ponúk verejnej súťaže v zmysle bodu B) tohoto uznesenia.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 29
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 29


   Za:
PhDr. Éva Dohnanec Ing. Peter Békési MUDr. Zoltán Sebők JUDr. Vojtech Novák
Ing. Vojtech Szabó Ing. Peter Takács Ing. Štefan Langschadl MUDr. Tibor Baštrnák
Mgr. Štefan Zábojník Mgr. Lajos Szép  Attila Farkas PhDr. János Kovács
JUDr. Éva Hortai PaedDr. Štefan Bende Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
MUDr. Anton Marek  Mária Vörösová Ing. László Győrfy  Mária Hajabácsová
Ing. Gábor Cséplő MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Ludovít Horváth  Miklós Fehér
 Mihály Mácza  Anton Andrássy Ing. Péter Bábi MUDr. Peter Tóth
Ing. Štefan Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 250 - spresnenie Bod E
Číslo bodu: 56.
Uznesenie k správe komisie verejného poriadku


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) konštatuje, že

verejná súťaž na „Dodanie monitorovacieho kamerového systému pre mesto Komárno“ bola vyhlásená porušením § 3 ods. 3) Štatútu mesta a § 6 ods. 1) Zásad pre postup pri zabezpečovaní zákona o verejnom obstarávaní, bez rozhodnutia mestského zastupiteľstva.

B) zriaďuje

v súlade § 6 ods. 2) Zásad, komisiu na vyhodnotenie splnenia podmienok verejného obstarávania a na vyhodnotenie ponúk v zložení:

P. B. – predseda komisie,
V. Sz. – predseda finančnej komisie,
L. S. – predseda KRM a odborník v oblasti elektrotechniky,
L. Gy. – súkromný podnikateľ v oblasti elektrotechniky,
P. T. – súkromný podnikateľ v oblasti stavebníctva,
Š. T. – riaditeľ poriadkovej polície PZ,
R. L. – náčelník MsP Komárno,
V. B. – súkromný podnikateľ v odbore elektrotechniky,
P. D. – člen KOVP, odborník v oblasti elektrotechniky,
M. M. – dopravný inžinier,
N. T. odborne spôsobilá osoba.

C) schvaľuje

Pokračovanie umiestnenia spomaľovacích retardérov na celú šírku ulice na miestach:

ZŠ Ul. Eötvösa,
Vodná ul.,
Košická ul. pri SAD Komárno.

D) ukladá Mestskému úradu v Komárne

1. dôsledne uplatňovať uznesenie MsZ č. 534/2001,

2. dôsledne uplatňovať uznesenie MsZ č. 555/2001.

E) žiada primátora mesta

o vydanie menovacích dekrétov členom komisie na vyhodnotenie ponúk verejnej súťaže v zmysle bodu B) tohoto uznesenia.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 28
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 28


   Za:
JUDr. Éva Hortai MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Vojtech Novák Ing. Peter Békési
Ing. Peter Takács Ing. László Stubendek PhDr. Éva Dohnanec Ing. Štefan Zámbó
MUDr. Peter Tóth Ing. Gábor Cséplő PaedDr. Štefan Bende Mgr. Lajos Szép
 Mihály Mácza  Miklós Fehér MUDr. Anton Marek Ing. Péter Bábi
Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Tibor Baštrnák  Anton Andrássy  Mária Vörösová
Ing. Vojtech Szabó PhDr. János Kovács Ing. László Győrfy  Mária Hajabácsová
MUDr. Ludovít Horváth  Attila Farkas Mgr. Imre Andruskó Ing. Štefan Langschadl

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: