Číslo hlasovania: 251 - spresnenie Bod B
Číslo bodu: 56.
Uznesenie k vyhláseniu verejnej súťaže na dodávku geodetických práv v k.ú. Komárno a Nová Stráž


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

vyhlásenie verejnej súťaže v zmysle § 40 zákona č. 263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov na dodávku geodetických prác v k.ú. Komárno a Nová Stráž.

B) zriaďuje

komisiu na vyhodnotenie splnenia podmienok verejného obstarávania a na vyhodnotenie ponúk na dodávku geodetických a kartografických práv v k.ú. Komárno a Nová Stráž v zložení:

N. T. – odborne spôsobilá osoba na verejné obstarávanie,
L. K.,
V. S.,
D. R.,
G. Cs.,
É. D.,
L. Gy.,
L. Sz..

C) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť písomné podklady pre činnosť komisie,

D) žiada primátora mesta

podpísať menovacie dekréty predsedovi a členom komisie.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 25
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 26


   Za:
MUDr. Ludovít Horváth MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Peter Tóth Ing. Peter Békési
MUDr. Zoltán Sebők Ing. László Stubendek MUDr. Anton Marek JUDr. Éva Hortai
 Anton Andrássy Ing. Gábor Cséplő Ing. Peter Takács Ing. Štefan Zámbó
Ing. Vojtech Szabó  Mihály Mácza PaedDr. Štefan Bende PhDr. Éva Dohnanec
 Miklós Fehér  Attila Farkas Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Bábi
PhDr. János Kovács  Mária Vörösová  Mária Hajabácsová Ing. László Győrfy
MUDr. Tibor Baštrnák

   Proti:

   Zdržali sa:
Mgr. Lajos Szép

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 251 - spresnenie Bod C
Číslo bodu: 56.
Uznesenie k vyhláseniu verejnej súťaže na dodávku geodetických práv v k.ú. Komárno a Nová Stráž


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

vyhlásenie verejnej súťaže v zmysle § 40 zákona č. 263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov na dodávku geodetických prác v k.ú. Komárno a Nová Stráž.

B) zriaďuje

komisiu na vyhodnotenie splnenia podmienok verejného obstarávania a na vyhodnotenie ponúk na dodávku geodetických a kartografických práv v k.ú. Komárno a Nová Stráž v zložení:

N. T. – odborne spôsobilá osoba na verejné obstarávanie,
L. K.,
V. S.,
D. R.,
G. Cs.,
É. D.,
L. Gy.,
L. Sz..

C) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť písomné podklady pre činnosť komisie,

D) žiada primátora mesta

podpísať menovacie dekréty predsedovi a členom komisie.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 29
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 29


   Za:
 Mária Vörösová Ing. Štefan Langschadl Ing. Peter Békési Mgr. Štefan Zábojník
MUDr. Zoltán Sebők Ing. László Győrfy  Mihály Mácza Mgr. Lajos Szép
Ing. Vojtech Szabó  Mária Hajabácsová Mgr. Imre Andruskó MUDr. Anton Marek
PaedDr. Štefan Bende  Miklós Fehér Ing. Štefan Zámbó Ing. László Stubendek
PhDr. Éva Dohnanec  Attila Farkas MUDr. Tibor Baštrnák  Anton Andrássy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Peter Tóth JUDr. Vojtech Novák Ing. Gábor Cséplő
Ing. Peter Takács MUDr. Tamás Hollósy PhDr. János Kovács MUDr. Ludovít Horváth
Ing. Péter Bábi

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 251 - spresnenie Bod D
Číslo bodu: 56.
Uznesenie k vyhláseniu verejnej súťaže na dodávku geodetických práv v k.ú. Komárno a Nová Stráž


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

vyhlásenie verejnej súťaže v zmysle § 40 zákona č. 263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov na dodávku geodetických prác v k.ú. Komárno a Nová Stráž.

B) zriaďuje

komisiu na vyhodnotenie splnenia podmienok verejného obstarávania a na vyhodnotenie ponúk na dodávku geodetických a kartografických práv v k.ú. Komárno a Nová Stráž v zložení:

N. T. – odborne spôsobilá osoba na verejné obstarávanie,
L. K.,
V. S.,
D. R.,
G. Cs.,
É. D.,
L. Gy.,
L. Sz..

C) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť písomné podklady pre činnosť komisie,

D) žiada primátora mesta

podpísať menovacie dekréty predsedovi a členom komisie.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: