Číslo hlasovania: 252
Číslo bodu: 56.
Uznesenie k Záložnej zmluve na založenie nehnuteľného majetku mesta Komárno


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

uzatvorenie záložnej zmluvy medzi Okresným úradom práce v Komárne a Mestom Komárno na založenie nehnuteľného majetku rozostavanej stavby – skelet, ležiacej na p.č. 10655/14 v k.ú. Komárno, časť Ďulov Dvor vo výške 304.965,- Sk.

B) žiada primátora mesta

podpísať záložnú zmluvu na založenie nehnuteľného majetku vo výške 304.965,- Sk.

Termín: do 28.04.2002.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
 Mihály Mácza MUDr. Tamás Hollósy PhDr. Éva Dohnanec PhDr. János Kovács
 Anton Andrássy Ing. Vojtech Szabó Ing. Štefan Zámbó  Mária Vörösová
 Attila Farkas MUDr. Zoltán Sebők  Mária Hajabácsová PaedDr. Štefan Bende
MUDr. Peter Tóth Ing. Peter Takács JUDr. Vojtech Novák Ing. Štefan Langschadl
Ing. Gábor Cséplő MUDr. Ludovít Horváth MUDr. Tibor Baštrnák Mgr. Štefan Zábojník
Ing. László Stubendek  Miklós Fehér

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: