Číslo hlasovania: 253
Číslo bodu: 56.
Uznesenie


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) konštatuje, že

rozhodnutím č. 157 – 900/11/2002 zo dňa 11.04.2002 Úradu pre verejné obstarávanie nariadené zrušenie verejnej súťaže na „Výstavbu bytového objektu C-4 na sídl. Bašty I. Komárno, 52 bj. v rozsahu podľa projektovej dokumentácie“ za porušenie postupu verejného obstarávania.

B) zrušuje

verejnú súťaž vyhlásenú na „Výstavbu bytového objektu C-4 na sídl. Bašty I. Komárno, 52 bj. v rozsahu podľa projektovej dokumentácie“.

C) vyhlasuje

na základe a § 6 ods. 1) Zásad pre postup pri zabezpečovaní zákona o verejnom obstarávaní, bez rozhodnutia mestského zastupiteľstva, v súlade s ust. § 52 ods. 4) zákona č. 263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov rokovacie konanie bez zverejnenia na „Výstavbu bytového objektu C-4 na sídl. Bašty I. Komárno, 52 bj. v rozsahu podľa projektovej dokumentácie“.

D) zriaďuje

v súlade § 6 ods. 2) Zásad, komisiu na vyhodnotenie splnenia podmienok verejného obstarávania a na vyhodnotenie ponúk v zložení:

L. S. – predseda,
P. T.,
V. Sz.,
R. B.,
E. K.,
Š. B. – odborne spôsobilá osoba.

E) ukladá komisii

na vyhodnotenie splnenia podmienok verejného obstarávania a na vyhodnotenie ponúk rokovať s vybraným uchádzačom STABAC s.r.o.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 26
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 26


   Za:
PaedDr. Štefan Bende MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Peter Tóth  Mihály Mácza
JUDr. Éva Hortai Ing. Peter Takács Ing. Peter Békési Mgr. Lajos Szép
PhDr. Éva Dohnanec Ing. Štefan Zámbó  Mária Hajabácsová Ing. Gábor Cséplő
Ing. Péter Bábi  Attila Farkas  Anton Andrássy MUDr. Ludovít Horváth
Ing. László Stubendek Ing. László Győrfy  Mária Vörösová PhDr. János Kovács
Mgr. Imre Andruskó Ing. Štefan Langschadl MUDr. Zoltán Sebők  Miklós Fehér
Ing. Vojtech Szabó JUDr. Vojtech Novák

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: