Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Vyhláseniu verejnej súťaže na geodetické a kartografické práce


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

vyhlásenie verejnej súťaže v zmysle § 40 zákona č. 263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní a v zmysle zásad pre postup pri zabezpečovaní zákona o verejnom obstarávaní na dodanie geodetických a kartografických prác v k.ú. Komárno a Nová Stráž.

B) zriaďuje

Komisiu na vyhodnotenie splnenia podmienok verejného obstarávania a na vyhodnotenie ponúk na dodávku geodetických a kartografických prác v k.ú. Komárno a Nová Stráž v zložení:
G. Cs.
D. R.
M. Cs.
L. K.
V. S.
Z. S.
P. B.
I. A.

C) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť písomné podklady pre činnosť komisie.

D) poveruje primátora mesta Komárno

podpísať menovacie dekréty predsedovi a členom komisie
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Ing. Gábor Cséplő  Miklós Fehér Ing. Štefan Langschadl  Mihály Mácza
 Mária Vörösová MUDr. Zoltán Sebők  Mária Hajabácsová MUDr. Tamás Hollósy
Ing. László Győrfy PhDr. Éva Dohnanec  Mária Hutter JUDr. Vojtech Novák
PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Zábojník MVDr. Alexander Galgóczy Ing. Peter Békési
Ing. Štefan Zámbó MUDr. Anton Marek MUDr. Tibor Baštrnák PhDr. János Kovács
 Peter Hamran  Attila Farkas  Anton Andrássy JUDr. Éva Hortai

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: