slo hlasovania: 263
slo bodu: 63.
Uznesenie k Zriaovacm listinm kl a kolskch zariaden


 

Mestské zastupitestvo v Komárne

A) schvauje

zriaovacie listiny:

. 1/2002 pre M Ul. Eötvösa . 64, Komárno
. 2/2002 pre M Ul. kapitánová . 29, Komárno
. 3/2002 pre M Ul. lodná . 1, Komárno
. 4/2002 pre M Ul. lodná . 2, Komárno
. 5/2002 pre M Ul. mederská . 38, Komárno
. 6/2002 pre M Ul. túrova . 6, Komárno
. 7/2002 pre M Ul. hlavná . 60, Komárno - ulov Dvor
. 8/2002 pre M Ul. dlhá . 1, Komárno - Nová Strá
. 9/2002 pre M s vjm, Ul. Eötvösa . 48, Komárno
Eötvös Utcai Magyar Tannyelv Óvoda, Ul. Eötvösa . 48, Komárno
. 10/2002 pre M s vjm, Ul. frantikánov . 20, Komárno
Ferences Utcai Magyar Tannyelv Óvoda, Ul. frantikánov . 20, KN
. 11/2002 pre M s vjm, Ul. handlovská . 4, Komárno
Handlovai Utcai Magyar Tannyelv Óvoda, Ul. handlovská . 4, KN
. 12/2002 pre M s vjm, Ul. Komáromi Kacza . 39, Komárno
Komáromi Kacz Utcai Magyar Tannyelv Óvoda, Ul. K. Kacza . 39, Komárno
. 13/2002 pre M s vjm, Ul. vodná . 29, Komárno
Víz Utcai Magyar Tannyelv Óvoda, Ul. vodná . 29, Komárno
. 14/2002 pre M s vjm, Ul. dlhá . 1, Komárno - Nová Strá
Hosszú Utcai Magyar Tannyelv Óvoda, Ul. dlhá . 1, Komárno-N. Strá
. 15/2002 pre M Ul. priatestva . 2, Komárno
Barátság Utcai Óvoda, Ul. priatestva . 2, Komárno
. 16/2002 pre M Ul. mieru . 16, Komárno
Béke Utcai Óvoda, Ul. mieru . 16, Komárno
. 17/2002 pre M Ul. koická . 8, Komárno
Kassai Utcai Óvoda, Ul. koická . 8, Komárno
. 18/2002 pre M Ul. Komáromi Kacza . 33, Komárno
Komáromi Kacz Utcai Óvoda, Ul. Komáromi Kacza . 33, Komárno
. 19/2002 pre Z Ul. Komenského . 3, Komárno
. 20/2002 pre Z Ul. pohraniná . 9, Komárno
. 21/2002 pre Z Ul. rozmarínová . 1, Komárno
. 22/2002 pre Z Ul. slobody . 1, Komárno
. 23/2002 pre Z Ul. hlavná . 4, Komárno - Nová Strá
. 24/2002 pre Z s vjm, Ul. mieru . 2, Komárno
Béke Utcai Magyar Tannyelv Alapiskola, Ul. mieru . 2, Komárno
. 25/2002 pre Z s vjm, Ul. Eötvösa . 39, Komárno
Eötvös Utcai Magyar Tannyelv Alapiskola, Ul. Eötvösa . 2, Komárno
. 26/2002 pre Z s vjm, Ul. práce . 24, Komárno
Munka Utcai Magyar Tannyelv Alapiskola, Ul. práce . 24, Komárno
. 27/2002 pre Z s vjm, Ul. hlavná . 4, Komárno - Nová Strá
Örsújfalui Magyar Tannyelv Alapiskola, Ul. hlavná . 4, Komárno - Nová Strá
. 28/2002 pre Z s vjm, Ul. hlavná . 33, Komárno - Kava
Kavai Magyar Tannyelv Alapiskola, Ul. hlavná . 33, Komárno - Kava
. 29/2002 pre ZU Ul. letná . 12, Komárno
. 30/2002 pre CV Ul. rozmarínová . 2, Komárno
. 31/2002 pre kolskú kuchyu a kolskú jedále pri M, Ul. Eötvösa . 64, Komárno
. 32/2002 pre kolskú kuchyu a kolskú jedále pri M, Ul. kapitánova . 29, KN.
. 33/2002 pre kolskú kuchyu a kolskú jedále pri M, Ul. lodná . 1, Komárno
. 34/2002 pre Výdajnú kolskú kuchyu pri M, Ul. lodná . 2, Komárno
. 35/2002 pre kolskú kuchyu a kolskú jedále pri M, Ul. mederská . 38, KN
. 36/2002 pre kolskú kuchyu a kolskú jedále pri M, Ul. túrova . 6, Komárno
. 37/2002 pre kolskú kuchyu a kolskú jedále pri M, Ul. hlavná . 60,
Komárno - ulov Dvor,
. 38/2002 pre Výdajnú kolskú kuchyu pri M, Ul. dlhá . 1, Komárno - Nová Strá
. 39/2002 pre kolskú kuchyu a kolskú jedále pri M, Ul. Eötvösa . 48, Komárno
Eötvös Utcai Magyar Tannyelv Óvoda Mellett Mköd Iskolai Konyha és Iskolai Étkezde, Ul. Eötvösa . 48, Komárno
. 40/2002 pre kolskú kuchyu a kolskú jedále pri M, Ul. frantikánov . 20, KN
Ferences Utcai Magyar Tannyelv Óvoda Mellett Mköd Iskolai Konyha és Iskolai Étkezde Ul. frantikánov . 20, Komárno
. 41/2002 pre kolskú kuchyu a kolskú jedále pri M, Ul. handlovská .14, KN
Handlovai Utcai Magyar Tannyelv Óvoda Mellett Mköd Iskolai Konyha és Iskolai Étkezde Ul. handlovská .14, Komárno
. 42/2002 pre Výdajnú kolskú kuchyu pri M, Ul. Komáromi Kacza . 39, KN
Komáromi Kacz Utcai Magyar Tannyelv Óvoda Mellett Mköd Iskolai Konyha, Ul. Komáromi Kacza . 39, Komárno
. 43/2002 pre kolskú kuchyu a kolskú jedále pri M, Ul. vodná . 29, Komárno
Víz Utcai Magyar Tannyelv Óvoda Mellett Mköd Iskolai Konyha és Iskolai Étkezde, Ul. vodná . 29, Komárno
. 44/2002 pre kolskú kuchyu a kolskú jedále pri M, Ul. dlhá . 1, KN-N. Strá
rsújfalui Hosszú Utcai Magyar Tannyelv Óvoda Mellett Mköd Iskolai Konyha és Iskolai Étkezde, Ul. dlhá . 1, Komárno - Nová Strá
. 45/2002 pre kolskú kuchyu a kolskú jedále pri M, Ul. priatestva . 2, KN
Barátság Utcai Óvoda Mellett Mköd Iskolai Konyha és Iskolai Étkezde, Ul. priatestva . 2, Komárno
. 46/2002 pre kolskú kuchyu a kolskú jedále pri M, Ul. mieru . 16, Komárno
Béke Utcai Óvoda Mellett Mköd Iskolai Konyha és Iskolai Étkezde, Ul. mieru . 16, Komárno
. 47/2002 pre kolskú kuchyu a kolskú jedále pri M, Ul. koická . 8, Komárno
Kassai Utcai Óvoda Mellett Mköd Iskolai Konyha és Iskolai Étkezde
Ul. koická . 8, Komárno
. 48/2002 pre Výdajnú kolskú kuchyu pri M, Ul. Komáromi Kacza . 33, KN
Komáromi Kacz Utcai Óvoda Mellett Mköd Iskolai Konyha, Ul. Komáromi Kacza . 33, Komárno
. 49/2002 pre kolskú kuchyu a kolskú jedále pri Z, Ul. Komenského . 3, KN
. 50/2002 pre kolskú kuchyu a kolskú jedále pri Z, Ul. pohraniná . 9, KN
. 51/2002 pre kolskú kuchyu a kolskú jedále pri Z, Ul. slobody . 1, Komárno
. 52/2002 pre kolskú kuchyu a kolskú jedále pri Z, Ul. hlavná . 4, KN-N.Strá,
. 53/2002 pre kolskú kuchyu a kolskú jedále pri Z, Ul. mieru . 2, Komárno
Béke Utcai Magyar Tannyelv Alapiskola Mellett Mköd Iskolai Konyha és Iskolai Étkezde, Ul. mieru . 2, Komárno
. 54/2002 pre kolskú kuchyu a kolskú jedále pri Z, Ul. Eötvösa . 39, Komárno
Eötvös Utcai Magyar Tannyelv Alapiskola Mellett Mköd Iskolai Konyha és Iskolai Étkezde, Ul. Eötvösa . 39, Komárno
. 55/2002 pre kolskú kuchyu a kolskú jedále pri Z, Ul. práce . 24, Komárno
Munka Utcai Magyar Tannyelv Alapiskola Mellett Mköd Iskolai Konyha és Iskolai Étkezde, Ul. práce . 24, Komárno
. 56/2002 pre kolskú kuchyu a kolskú jedále, Ul. rozmarínová . 2, Komárno

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

vyhotovi zriaovateské listiny a odovzda ich riaditeom M, Z, kolských kuchý a kolských jedální a výdajných kolských kuchý.

Termín: ihne
Zodp: prednosta MsÚ
Poslanci mestskho zastupitestva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdrali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prtomn: 0


   Za:

   Proti:

   Zdrali sa:

   Nehlasovali: