Číslo hlasovania: 264 - spresnenie Bod A
Číslo bodu: 63.
Uznesenie k zriadeniu odbornej komisie mestského zastupitežstva


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) volí

M. M. za predsedu komisie pre kultúru vzdelávanie a styk s cirkvami.

B) zriaďuje

komisiu školstva pri MsZ,

C) volí

1. B. P. za predsedu komisie školstva pri MsZ

2. za členov komisie školstva pri MsZ:

A. I.
B. H.
D. É.
H. M.
Sz. B.
F. V.
F. Cs.
Cs. Zs.
P. M.

Uznesenie bolo prijaté bez prerokovania v rade MsZ a v príslušnej komisii pri MsZ, na návrh poslanca P. B..
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 264 - spresnenie Bod B
Číslo bodu: 63.
Uznesenie k zriadeniu odbornej komisie mestského zastupitežstva


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) volí

M. M. za predsedu komisie pre kultúru vzdelávanie a styk s cirkvami.

B) zriaďuje

komisiu školstva pri MsZ,

C) volí

1. B. P. za predsedu komisie školstva pri MsZ

2. za členov komisie školstva pri MsZ:

A. I.
B. H.
D. É.
H. M.
Sz. B.
F. V.
F. Cs.
Cs. Zs.
P. M.

Uznesenie bolo prijaté bez prerokovania v rade MsZ a v príslušnej komisii pri MsZ, na návrh poslanca P. B..
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 264 - spresnenie Bod C1
Číslo bodu: 63.
Uznesenie k zriadeniu odbornej komisie mestského zastupitežstva


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) volí

M. M. za predsedu komisie pre kultúru vzdelávanie a styk s cirkvami.

B) zriaďuje

komisiu školstva pri MsZ,

C) volí

1. B. P. za predsedu komisie školstva pri MsZ

2. za členov komisie školstva pri MsZ:

A. I.
B. H.
D. É.
H. M.
Sz. B.
F. V.
F. Cs.
Cs. Zs.
P. M.

Uznesenie bolo prijaté bez prerokovania v rade MsZ a v príslušnej komisii pri MsZ, na návrh poslanca P. B..
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 264 - spresnenie Bod C2
Číslo bodu: 63.
Uznesenie k zriadeniu odbornej komisie mestského zastupitežstva


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) volí

M. M. za predsedu komisie pre kultúru vzdelávanie a styk s cirkvami.

B) zriaďuje

komisiu školstva pri MsZ,

C) volí

1. B. P. za predsedu komisie školstva pri MsZ

2. za členov komisie školstva pri MsZ:

A. I.
B. H.
D. É.
H. M.
Sz. B.
F. V.
F. Cs.
Cs. Zs.
P. M.

Uznesenie bolo prijaté bez prerokovania v rade MsZ a v príslušnej komisii pri MsZ, na návrh poslanca P. B..
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: