Číslo hlasovania: 266
Číslo bodu: 63.
Uznesenie k III. celoštátnemu otvoreniu školského roku
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: