Číslo hlasovania: 267
Číslo bodu: 63.
Uznesenie k vodohospodárskej stavbe „Komárno – mestská časť Ďulov Dvor, kanalizácia“


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

požiadať o zmenu stavebného povolenia č. OŽP 2002/01032-ŠP z 31.05.2002 v rámci vodohospodárskej stavby "Komárno - mestská časť Ďulov Dvor, kanalizácia" v rámci odvolacieho konania v časti využitia dvoch existujúcich vodovodných potrubí DN 80 v chodníku mosta na kanalizačné vedenie so zavesením nového kanalizačného potrubia DN 150 na existujúce konzoly vodovodu DN 300,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

1. prepracovať časť projektovej dokumentácie v zmysle schválenej zmeny v súlade s vyjadrením SSC Komárno,
2. zabezpečiť statický posudok, písomné vyjadrenie ZvaK Komárno, obce Patince, SSC Komárno a ŠZÚ Komárno,
3. ďalej postupovať v zmysle stavebného zákona,
4. doplniť žiadosť o štátnu dotáciu na predmetnú stavbu v zmysle požiadavky MŽP SR zo dňa 04.06.2002 č.j. 16614/č-26/02

Termín: 31.07.2002
Zodp.: prednosta MsÚ

Uznesenie bolo prijaté bez prerokovania v rade MsZ a v príslušnej komisii pri MsZ, na návrh poslanca M. M..
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 25
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25


   Za:
PaedDr. Štefan Bende PhDr. Éva Dohnanec  Attila Farkas  Miklós Fehér
 Anton Andrássy MVDr. Alexander Galgóczy Ing. Marian Michálek JUDr. Éva Hortai
Mgr. Lajos Szép Ing. Peter Takács Ing. László Stubendek MUDr. Ludovít Horváth
MUDr. Tamás Hollósy PhDr. János Kovács MUDr. Zoltán Sebők  Mária Hutter
 Mihály Mácza  Mária Hajabácsová Ing. Gábor Cséplő Mgr. Imre Andruskó
Ing. Péter Bábi Ing. László Győrfy Ing. Zoltán Varga MUDr. Peter Tóth
RNDr. Géza Nagy

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: