Číslo hlasovania: 268
Číslo bodu: 63.
Uznesenie k zásobovaniu obyvatežstva teplom


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) berie na vedomie

uzavretie nájomnej zmluvy konatežom COM-therm s.r.o. o prevádzkovaní tepelného hospodárstva medzi COM-therm s.r.o. a MPCR Komárno zo dňa 18.07.2002.

B) žiada konateža COM-therm s.r.o.

zvola mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti v najbližšom možnom termíne
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 28
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 28


   Za:
Ing. Péter Bábi  Miklós Fehér PhDr. János Kovács MUDr. Zoltán Sebők
 Mária Hutter MVDr. Alexander Galgóczy MUDr. Peter Tóth Mgr. Lajos Szép
MUDr. Anton Marek  Mihály Mácza Mgr. Imre Andruskó  Mária Hajabácsová
Ing. Gábor Cséplő JUDr. Éva Hortai Ing. Marian Michálek RNDr. Géza Nagy
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Ludovít Horváth Ing. Zoltán Varga  Helena Belokosztolszká
PhDr. Éva Dohnanec Ing. Štefan Langschadl PaedDr. Štefan Bende  Anton Andrássy
Ing. László Stubendek  Attila Farkas Ing. Peter Takács Ing. László Győrfy

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: