Číslo hlasovania: 269
Číslo bodu: 63.
Uznesenie k vyhláseniu verejnej súaže na práce „Hadovská cesta – križovatka so št. cestou II/573“
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
RNDr. Géza Nagy JUDr. Éva Hortai Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga
Ing. László Stubendek  Miklós Fehér  Attila Farkas MVDr. Alexander Galgóczy
MUDr. Peter Tóth MUDr. Ludovít Horváth PaedDr. Štefan Bende Ing. Marian Michálek
Ing. Gábor Cséplő  Mária Hajabácsová Mgr. Imre Andruskó  Mihály Mácza
 Mária Hutter MUDr. Zoltán Sebők PhDr. Éva Dohnanec Ing. Peter Takács
 Anton Andrássy

   Proti:

   Zdržali sa:
MUDr. Tamás Hollósy PhDr. János Kovács

   Nehlasovali: