Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Správe Komisie životného prostredia zo dňa 08.02.2001


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) berie na vedomie

správu Komisie životného prostredia zo dňa 08.02.2001.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 26


   Za:
 Anton Andrássy PaedDr. Štefan Bende Ing. Štefan Langschadl MUDr. Anton Marek
Mgr. Lajos Szép  Peter Hamran  Attila Farkas MVDr. Alexander Galgóczy
PhDr. Éva Dohnanec Mgr. Štefan Zábojník RNDr. Géza Nagy Ing. László Stubendek
Ing. Štefan Zámbó Mgr. Imre Andruskó JUDr. Vojtech Novák  Mária Hutter
JUDr. Éva Hortai  Miklós Fehér  Mihály Mácza MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Zoltán Sebők PhDr. János Kovács

   Proti:

   Zdržali sa:
 Mária Vörösová Ing. Peter Békési Ing. László Győrfy Ing. Vojtech Szabó

   Nehlasovali: