Číslo hlasovania: 272
Číslo bodu: 64.
Uznesenie k protestu prokurátora


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) konštatuje, že

návrh VZN č. 9/2001 predložený MsÚ bol vypracovaný neprofesionálne a nie v súlade so zákonom a preto vyhovuje protestu prokurátora.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
MUDr. Zoltán Sebők RNDr. Géza Nagy Ing. László Stubendek Ing. Štefan Zámbó
 Mihály Mácza PhDr. Éva Dohnanec  Miklós Fehér  Attila Farkas
Ing. László Győrfy Ing. Vojtech Szabó  Mária Hajabácsová MUDr. Ludovít Horváth
Ing. Zoltán Varga MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Mgr. Imre Andruskó
Ing. Péter Bábi  Mária Hutter

   Proti:

   Zdržali sa:
 Mihály Kiss  Anton Andrássy Mgr. Lajos Szép JUDr. Vojtech Novák
PhDr. János Kovács Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali: