Číslo hlasovania: 273 - spresnenie Bod A
Číslo bodu: 64.
Uznesenie k informatívnej správe o povodňovej situácii spôsobenej vysokým vodným stavom Dunaja


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

Informatívnu správu o povodňovej situácii spôsobenej vysokým vodným stavom Dunaja.

B) konštatuje, že

1. občania, napriek reálnemu predpokladu zvýšenia vodnej hladiny neboli včas a dostatočným spôsobom informovaní o plánovaných opatreniach MsÚ, resp. poverených osôb,
2. občanom neboli poskytnuté ochranné prostriedky - piesok, vrecia, čerpadlá - včas, a táto skutočnosť značnou mierou ovplyvňuje vzniknuté škody hnuteľného a nehnuteľného majetku občanov,
3. zvýšenie vodnej hladiny nebola spôsobená spodnou vodou ale presakovaním hrádzí, a prelievaním vŕtaných a kopaných studní,
4. do 28.8.2002 neboli vykonané žiadne práce dezinfekčného charakteru kontaminovanej pôdy od fekálií, hubenie komárov, a tým zodpovedné orgány a osoby značnou mierou ohrozili zdravie občanov mesta Komárno,

C) ukladá Mestskému úradu

1. zistiť počet a rozmer kopaných a vŕtaných studní, vypracovať evidenciu podľa katastrálnej mapy do 14 dní,
2. vypracovať vhodný spôsob ochrany studní podľa ich rozmerov a navrhnúť majiteľom spôsob zabezpečenia proti prelievaniu,
3. vykonať kontrolu realizácie ochranných opatrení a predložiť správu MZ do 60 dní o reálnom stave studní,
4. prejednať možnosti prevádzkovania drenáže resp. opravu a dobudovanie chýbajúcich častí so Slovenským vodohospodárskym podnikom závod Komárno a predložiť návrh na realizáciu MZ do 30 dní,
5. iniciovať Slovenský vodohospodársky podnik závod Komárno na odstránenie vzniknutých vád hrádzí, zabezpečiť odbornú prehliadku vykonaných opráv a predložiť správu MZ do 60 dní.
6. vypracovať návrh technických opatrení na trvalé odvádzanie priesakových vôd,
7. vypracovať spoločný plán s Povodím Dunaja š.p. na sfunkčnenie drenážneho systému Alžbetínskeho ostrova,
8. o týchto opatreniach predložiť správu do MZ

Termín: (body 6,7,8) do konca novembra 2002
Zodp.: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 273 - spresnenie Bod C
Číslo bodu: 64.
Uznesenie k informatívnej správe o povodňovej situácii spôsobenej vysokým vodným stavom Dunaja


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

Informatívnu správu o povodňovej situácii spôsobenej vysokým vodným stavom Dunaja.

B) konštatuje, že

1. občania, napriek reálnemu predpokladu zvýšenia vodnej hladiny neboli včas a dostatočným spôsobom informovaní o plánovaných opatreniach MsÚ, resp. poverených osôb,
2. občanom neboli poskytnuté ochranné prostriedky - piesok, vrecia, čerpadlá - včas, a táto skutočnosť značnou mierou ovplyvňuje vzniknuté škody hnuteľného a nehnuteľného majetku občanov,
3. zvýšenie vodnej hladiny nebola spôsobená spodnou vodou ale presakovaním hrádzí, a prelievaním vŕtaných a kopaných studní,
4. do 28.8.2002 neboli vykonané žiadne práce dezinfekčného charakteru kontaminovanej pôdy od fekálií, hubenie komárov, a tým zodpovedné orgány a osoby značnou mierou ohrozili zdravie občanov mesta Komárno,

C) ukladá Mestskému úradu

1. zistiť počet a rozmer kopaných a vŕtaných studní, vypracovať evidenciu podľa katastrálnej mapy do 14 dní,
2. vypracovať vhodný spôsob ochrany studní podľa ich rozmerov a navrhnúť majiteľom spôsob zabezpečenia proti prelievaniu,
3. vykonať kontrolu realizácie ochranných opatrení a predložiť správu MZ do 60 dní o reálnom stave studní,
4. prejednať možnosti prevádzkovania drenáže resp. opravu a dobudovanie chýbajúcich častí so Slovenským vodohospodárskym podnikom závod Komárno a predložiť návrh na realizáciu MZ do 30 dní,
5. iniciovať Slovenský vodohospodársky podnik závod Komárno na odstránenie vzniknutých vád hrádzí, zabezpečiť odbornú prehliadku vykonaných opráv a predložiť správu MZ do 60 dní.
6. vypracovať návrh technických opatrení na trvalé odvádzanie priesakových vôd,
7. vypracovať spoločný plán s Povodím Dunaja š.p. na sfunkčnenie drenážneho systému Alžbetínskeho ostrova,
8. o týchto opatreniach predložiť správu do MZ

Termín: (body 6,7,8) do konca novembra 2002
Zodp.: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: