Číslo hlasovania: 274
Číslo bodu: 64.
Uznesenie k pomoci družobnému mestu Kralupy nad Vltavou, postihnutému povodňou


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

pomoc vo forme rámcovej ponuky 550 tis. Sk, z ktorej po dohode, spoločne môžeme realizovať "školu v prírode" v Patinciach pre žiakov povodňou zničených ZŠ družobného mesta Kralupy nad Vltavou.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: