Číslo hlasovania: 275
Číslo bodu: 64.
Uznesenie k správe plnenia uznesení


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) ukladá Mestskému úradu

zaslať Implementačnej agentúre environmentálnych investičných projektov Ministerstva životného prostredia SR p. Kniežovej oznámenie o menovaní projektového managera. Priložiť výpis z uzn. MsZ č. 847/2002.

Termín: ihneď
Zodp.: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: