Číslo hlasovania: 276
Číslo bodu: 64.
Uznesenie k návrhu na určenie počtu poslancov pre vožby do orgánov samosprávy obcí 2002 v meste Komárno


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) určuje

pre vožby do orgánov samosprávy obcí v roku 2002 - 25 poslancov do Mestského zastupitežstva v Komárne na volebné obdobie 2002 - 2006.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 25
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25


   Za:
RNDr. Géza Nagy Ing. Péter Bábi  Mária Hutter MUDr. Tamás Hollósy
Mgr. Imre Andruskó Ing. László Győrfy Ing. Štefan Langschadl  Helena Belokosztolszká
PhDr. János Kovács  Mihály Mácza  Mária Hajabácsová MUDr. Zoltán Sebők
 Miklós Fehér JUDr. Éva Hortai Ing. Zoltán Varga MUDr. Ludovít Horváth
MUDr. Anton Marek MVDr. Alexander Galgóczy Ing. Vojtech Szabó JUDr. Vojtech Novák
PhDr. Éva Dohnanec Mgr. Lajos Szép Ing. Štefan Zámbó  Anton Andrássy
Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: