Číslo hlasovania: 277
Číslo bodu: 64.
Uznesenie k návrhu na určenie volebných obvodov a počet poslancov v nich pre voľby


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) určuje

volebné obvody v počte 6 a počet poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2002 v meste Komárno nasledovne:

obvod č. 1 - 1 poslanec
obvod č. 2 - 5 poslancov
obvod č. 3 - 7 poslancov
obvod č. 4 - 5 poslancov
obvod č. 5 - 3 poslanci
obvod č. 6 - 4 poslanci
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 1
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 28


   Za:
Ing. László Stubendek RNDr. Géza Nagy  Mária Hutter  Attila Farkas
Ing. Péter Bábi JUDr. Éva Hortai MUDr. Tamás Hollósy  Mihály Mácza
MUDr. Ludovít Horváth MUDr. Zoltán Sebők MVDr. Alexander Galgóczy PhDr. János Kovács
JUDr. Vojtech Novák  Miklós Fehér Ing. Štefan Langschadl Ing. Zoltán Varga
PhDr. Éva Dohnanec Ing. Vojtech Szabó Mgr. Lajos Szép  Mária Hajabácsová
Ing. Štefan Zámbó Ing. László Győrfy Mgr. Imre Andruskó

   Proti:
 Mihály Kiss

   Zdržali sa:
MUDr. Anton Marek Mgr. Štefan Zábojník  Anton Andrássy  Helena Belokosztolszká

   Nehlasovali: