Číslo hlasovania: 278
Číslo bodu: 64.
Uznesenie k plneniu rozpočtu mesta Komárno za I. polrok 2002


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

plnenie rozpočtu za I. polrok 2002.

B) schvaľuje

použitie vytvorenej rezervy na položke 223059 Príjmy za odpredaj prebytočného materiálu v súlade s predloženým návrhom.

C) ukladá prednostovi MsÚ

v súvislosti s prechodom kompetencií na obce a prípravy rozpočtu na rok 2003 predložiť MsZ:

a) platnú organizačnú štruktúru MsÚ schválenú MsZ,
b) stav zamestnancov k 31.12.2001,
c) návrh zmeny organizačnej štruktúry uvedením funkčných miest a rozsahu úväzkov k 31.12.2002,
d) návrh rozpočtu mzdových prostriedkov podľa organizačnej štruktúry MsÚ,
e) mzdovú agendu (včítane účtovania mzdových prostriedkov) pre delimitované školy a školské zariadenia zabezpečiť v rámci MsÚ,
f) mzdové prostriedky z titulu vytvorenia Útvaru hlavného kontrolóra zabezpečiť v rámci schváleného rozpočtu MsÚ.

Termín: nasledujúce zasadnutie MsZ
Zodp.: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Langschadl  Mária Hajabácsová Ing. László Győrfy
Ing. Vojtech Szabó MVDr. Alexander Galgóczy Ing. Zoltán Varga JUDr. Éva Hortai
Mgr. Lajos Szép  Anton Andrássy MUDr. Tamás Hollósy RNDr. Géza Nagy
MUDr. Zoltán Sebők Ing. Péter Bábi Mgr. Imre Andruskó Ing. Štefan Zámbó
 Mihály Mácza  Helena Belokosztolszká PhDr. Éva Dohnanec JUDr. Vojtech Novák
 Miklós Fehér  Attila Farkas

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: