Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Vyhláseniu verejnej súťaže na dodávateľa stavby „Výstavby bytového objektu A-1 na sídl. Bašty I.


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

vyhlásenie verejnej súťaže v zmysle § 40 zákona č. 263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní a v zmysle zásad pre postup pri zabezpečovaní zákona o verejnom obstarávaní na dodávateľa stavby „Výstavba bytového objektu A-1 na sídl. Bašty I. Komárno“.

B) zriaďuje

komisiu na vyhodnotenie splnenia podmienok verejného obstarávania a na vyhodnotenia ponúk na dodávateľa stavby v zložení:
V. Sz.
P. B.
L. S.
M. F.
Š. L.
Š. Z.
Z. S.
Š. B.
M. Cs.

C) ukladá Mestskému úradu v Komárne

1. zabezpečiť písomné podklady pre činnosť komisie.

Termín: 40 dní od vyhlásenia VS
Zodp.: prednosta MsÚ Komárno

2. zabezpečiť zverejnenie VS v zmysle bodu A) tohto uznesenia

Zodp.: prednosta MsÚ Komárno.

D) žiada primátora mesta Komárna

vydať menovacie dekréty predsedovi a členom komisie, v zmysle bodu B) tohto uznesenia

Termín: 40 dní od vyhlásenia VS.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 25
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 26


   Za:
PhDr. Éva Dohnanec  Mária Hajabácsová  Mihály Mácza Mgr. Lajos Szép
Ing. Štefan Zámbó MUDr. Zoltán Sebők MUDr. Tibor Baštrnák  Anton Andrássy
Ing. László Stubendek  Attila Farkas PaedDr. Štefan Bende  Mária Hutter
Ing. Štefan Langschadl  Mária Vörösová PhDr. János Kovács Ing. László Győrfy
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Štefan Zábojník  Miklós Fehér Ing. Gábor Cséplő
RNDr. Géza Nagy JUDr. Vojtech Novák JUDr. Éva Hortai MUDr. Tamás Hollósy
MVDr. Alexander Galgóczy

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Peter Békési

   Nehlasovali: