Číslo hlasovania: 280
Číslo bodu: 64.
Uznesenie k cenovej ponuke a.s. AGONTEC na odkúpenie akcií


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) odkladá

prejednanie žiadosti a.s. Agontec po uskutočnení valného zhromaždenia spoločnosti Comar a.s.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Ing. Štefan Zámbó Mgr. Štefan Zábojník Ing. Péter Bábi MUDr. Zoltán Sebők
MUDr. Tamás Hollósy Ing. Zoltán Varga PhDr. János Kovács MVDr. Alexander Galgóczy
Ing. Vojtech Szabó Ing. László Győrfy  Attila Farkas RNDr. Géza Nagy
Mgr. Lajos Szép Ing. Štefan Langschadl Mgr. Imre Andruskó PhDr. Éva Dohnanec
JUDr. Vojtech Novák  Anton Andrássy  Mihály Mácza Ing. László Stubendek
 Helena Belokosztolszká  Mária Hajabácsová

   Proti:

   Zdržali sa:
 Miklós Fehér

   Nehlasovali: