Číslo hlasovania: 281
Číslo bodu: 64.
Uznesenie k správe finančnej komisie – časť finančná, k použitiu finančných prostriedkov získaných od FNM SR


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

finančné prostriedky vo výške 3.960.764,-Sk získané od FNM SR na kompenzáciu nákladov mesta na vybudované plynárenské zariadenia použiť na prefinancovanie projektovej dokumentácie - rekonštrukcie ČOV a kanalizácie mesta Komárno.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
 Attila Farkas Ing. Péter Bábi  Helena Belokosztolszká  Anton Andrássy
MUDr. Tamás Hollósy Ing. Zoltán Varga PhDr. János Kovács MVDr. Alexander Galgóczy
Ing. László Győrfy MUDr. Zoltán Sebők Ing. Štefan Langschadl JUDr. Éva Hortai
JUDr. Vojtech Novák Ing. Vojtech Szabó  Mihály Mácza Ing. László Stubendek
 Mihály Kiss Mgr. Lajos Szép Ing. Štefan Zámbó RNDr. Géza Nagy
Mgr. Imre Andruskó PhDr. Éva Dohnanec  Mária Hajabácsová

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: