Číslo hlasovania: 282
Číslo bodu: 64.
Uznesenie k správe finančnej komisie – časť majetkoprávna, k zámeru na odkúpenie spoluvlastníckeho podielu


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

zámer odkúpiť spoluvlastnícky podiel v 1 na nehnuteľnosti a pozemku Bašta II. ležiacej na p.č. 5846 - zast. plocha o výmere 3730 m2 a budovy so súp. č. 1372 vedených na LV č. 6937 v k.ú. Komárno od Slovenských lodeníc a.s. Komárno " v konkurze" a nevzdáva sa predkupného práva,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

rokovať so správcom konkurznej podstaty SLK a.s. Komárno "v konkurze" o odkúpení spoluvlastníckeho podielu SLK a.s. Komárno a predložiť návrh na rokovanie MsZ.

Zodp.: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Ing. László Győrfy Ing. Zoltán Varga PhDr. János Kovács JUDr. Éva Hortai
MUDr. Tamás Hollósy  Mária Hajabácsová MUDr. Zoltán Sebők Ing. Vojtech Szabó
 Mihály Kiss Ing. Štefan Langschadl Mgr. Imre Andruskó PhDr. Éva Dohnanec
 Anton Andrássy MVDr. Alexander Galgóczy Ing. László Stubendek  Helena Belokosztolszká
JUDr. Vojtech Novák  Miklós Fehér RNDr. Géza Nagy Ing. Štefan Zámbó
Mgr. Lajos Szép Ing. Péter Bábi  Attila Farkas

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: