Číslo hlasovania: 283
Číslo bodu: 64.
Uznesenie k správe finančnej komisie – čas majetkoprávna, k odpredaju pozemku


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

1. odpredaj časti pozemku z p.č. 5158/1 o výmere cca 50 m2, v k.ú. Komárno v zmysle VZN č. 4/1998 za cenu 82,50 Sk/m2 pre M. S. a manž..
2. odpredaj pozemku p.č. 5158/18 o výmere 116 m2 v k.ú. Komárno v zmysle VZN č. 4/1998 za cenu 82,50 Sk/m2 pre K. P. a manž. .
3. odpredaj časti pozemku z p.č. 5158/1 o výmere cca 200 m2 v k.ú. Komárno v zmysle VZN č. 4/1998 za cenu 82,50 Sk/m2 pre M. V. a manž..
4. odpredaj časti pozemku z p.č. 5158/1 o výmere cca 120 m2 v k.ú. Komárno v zmysle VZN č. 4/1998 za cenu 82,50 Sk/m2 pre B. A. a manž..
5. odpredaj časti pozemku z p.č. 5158/1 o výmere cca 60 m2 v k.ú. Komárno v zmysle VZN č. 4/1998 za cenu 82,50 Sk/m2 pre P. J. a manž..
6. odpredaj časti pozemku z p.č. 5158/1 o výmere cca 50 m2 v k.ä. Komárno v zmysle VZN č. 4/1998 za cenu 82,50 Sk/m2 pre H. K. a manž..
7. odpredaj časti pozemku z p.č. 5158/1 o výmere cca 20 m2 v k.ú. Komárno v zmysle VZN č. 4/1998 za cenu 82,50 Sk/m2 pre Cs. L. a manž..
8. odpredaj časti pozemku z p.č. 5158/1 o výmere cca 150 m2 v k.ú. Komárno v zmysle VZN č. 4/1998 za cenu 82,50 Sk/m2 pre K. L. a manž..

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupova v zmysle schváleného uznesenia.

Zodp.: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Ing. Zoltán Varga  Miklós Fehér MUDr. Zoltán Sebők  Mária Hajabácsová
Ing. László Győrfy Ing. Vojtech Szabó PhDr. János Kovács JUDr. Vojtech Novák
JUDr. Éva Hortai  Mihály Kiss MVDr. Alexander Galgóczy Mgr. Lajos Szép
Mgr. Imre Andruskó  Mihály Mácza  Attila Farkas Ing. Štefan Zámbó
RNDr. Géza Nagy Ing. László Stubendek MUDr. Tamás Hollósy  Anton Andrássy
 Helena Belokosztolszká PhDr. Éva Dohnanec

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: