Číslo hlasovania: 284
Číslo bodu: 64.
Uznesenie k správe finančnej komisie – časť majetkoprávna, k odpredaju pozemku


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

1. odpredaj časti pozemku z p.č. 6045 o výmere cca 100 m2 v k.ú. Komárno v zmysle VZN č. 4/1998 za cenu 82,50 Sk/m2 pre K. Ž. v podiele 5/8 k celku, pre K. P. v podiele 1/8 k celku, pre K. O., v podiele 1/8 k celku pre K. M. v podiele 1/8 k celku,
2. odpredaj časti pozemku p.č. 6046 o výmere cca 70 m2 v k.ú. Komárno v zmysle VZN č. 4/1998 za cenu 82,50 Sk/m2 pre Pintérovú Máriu, bytom Komárno, Ul. mládeže č. 10,
3. odpredaj pozemku p.č. 6047/1 o výmere 53 m2 v k.ú. Komárno v zmysle VZN č. 4/1998 za cenu 82,50 Sk/m2 pre G. M. v podiele 1 k celku, pre K. A. v podiele 1 k celku,
4. odpredaj pozemku p.č. 6049/2 o výmere 33 m2 v k.ú. Komárno v zmysle VZN č. 4/1998 za cenu 82,50 Sk/m2 pre N. M. v podiele 1 k celku, pre N. K. v podiele 1 k celku,
5. odpredaj časť pozemku z p.č. 6051 o výmere cca 140 m2 v k.ú. Komárno v zmysle VZN č. 4/1998 za cenu 82,50 Sk/m2 pre B. T.,
6. odpredaj pozemku na p.č. 5934/2 o výmere 99 m2 v k.ú. Komárno, v zmysle VZN č. 4/1998 za cenu 82,50 Sk/m2 pre K. J. v podiele 5/6 k celku, pre K. J. v podiele 1/6 k celku.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupovať v zmysle schváleného uznesenia.

Zodp.: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
JUDr. Vojtech Novák Mgr. Imre Andruskó PhDr. Éva Dohnanec  Helena Belokosztolszká
Mgr. Lajos Szép  Anton Andrássy Ing. Štefan Zámbó  Miklós Fehér
Ing. László Stubendek PhDr. János Kovács  Mihály Kiss RNDr. Géza Nagy
Ing. Péter Bábi  Attila Farkas  Mihály Mácza  Mária Hajabácsová
Ing. László Győrfy Ing. Vojtech Szabó MVDr. Alexander Galgóczy MUDr. Zoltán Sebők
Ing. Zoltán Varga MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: