Číslo hlasovania: 285
Číslo bodu: 64.
Uznesenie k správe finančnej komisie – časť majetkoprávna, k prenájmu pozemku


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

prenájom časti pozemku z p.č. 11747 o výmere 400 m2 v k.ú. Komárno pre M. J. na včelárske účely za 3,- Sk/m2/rok na dobu neurčitú s tým, že žiadateľ môže pozemok oplotiť a po ukončení nájomnej doby je povinný vrátiť pozemok do pôvodného stavu na vlastné náklady.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupovať v zmysle schváleného uznesenia.

Zodp.: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 25
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25


   Za:
MUDr. Anton Marek JUDr. Éva Hortai RNDr. Géza Nagy MUDr. Tamás Hollósy
Ing. László Győrfy PhDr. János Kovács MVDr. Alexander Galgóczy Ing. Vojtech Szabó
Ing. Zoltán Varga Mgr. Imre Andruskó  Attila Farkas Ing. Péter Bábi
Ing. Štefan Zámbó  Mihály Kiss Ing. László Stubendek  Mihály Mácza
 Anton Andrássy JUDr. Vojtech Novák Mgr. Lajos Szép PhDr. Éva Dohnanec
Ing. Štefan Langschadl  Miklós Fehér MUDr. Zoltán Sebők  Mária Hajabácsová
 Helena Belokosztolszká

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: