Číslo hlasovania: 286
Číslo bodu: 64.
Uznesenie k správe finančnej komisie – časť majetkoprávna, k prenájmu pozemku


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

pre O. B. - NEOSPED.

1. kompenzáciu nájomného z dôvodu rozdielu skutočne užívanej výmery z nájomnej zmluvy 157/96/MPO (rozdiel výmery 1224 m2), t.j. od 02.06.2000 do 24.07.2001 podľa predloženého materiálu finančného oddelenia MsÚ,
2. uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom pozemku p.č. 1662/1 o výmere 2739 m2, p.č. 1663 o výmere 693 m2 v k.ú. Komárno za rovnakých podmienok ako v predchádzajúcej nájomnej zmluve, t.j. na 5 rokov za cenu 43,40 Sk/m2/rok za predpokladu, že zaplatí nedoplatok na nájomnom vo výške 375.190,-Sk.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupovať v zmysle schváleného uznesenia.

Zodp.: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 25
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 26


   Za:
MUDr. Tamás Hollósy  Helena Belokosztolszká Mgr. Lajos Szép Ing. Štefan Zámbó
RNDr. Géza Nagy Ing. Péter Bábi  Anton Andrássy  Mihály Kiss
 Attila Farkas PhDr. Éva Dohnanec JUDr. Éva Hortai Mgr. Imre Andruskó
Ing. Zoltán Varga MUDr. Anton Marek MVDr. Alexander Galgóczy Ing. Vojtech Szabó
Ing. László Győrfy  Mária Hajabácsová MUDr. Zoltán Sebők PhDr. János Kovács
 Miklós Fehér JUDr. Vojtech Novák Ing. Štefan Langschadl Ing. Peter Takács
Ing. László Stubendek

   Proti:

   Zdržali sa:
 Mihály Mácza

   Nehlasovali: