Číslo hlasovania: 287
Číslo bodu: 64.
Uznesenie k správe finančnej komisie – časť majetkoprávna, k prenájmu pozemku


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

pre Športový klub boxu Spartak, sídlom Komárno, Športová ul. č. 1 - prenájom časti pozemku z p.č. 971/3 o výmere 25 m2 v k.ú. Komárno, za účelom výstavby drobnej stavby k jestvujúcemu reštauračnému zariadeniu na dobu 10 rokov za 15 % z BDÚ t.j. 180,- Sk/m2/rok s tým, že po uplynutí nájomnej doby vlastníctvo tejto dočasnej stavby prechádza na mesto Komárno.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupovať v zmysle schváleného uznesenia.

Zodp.: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 2
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
PhDr. Éva Dohnanec  Miklós Fehér MUDr. Zoltán Sebők  Mária Hajabácsová
Ing. Vojtech Szabó MVDr. Alexander Galgóczy PhDr. János Kovács Ing. Štefan Zámbó
RNDr. Géza Nagy Ing. Peter Takács  Mihály Kiss Ing. László Stubendek
 Mihály Mácza  Anton Andrássy Mgr. Lajos Szép  Helena Belokosztolszká

   Proti:
Ing. Zoltán Varga JUDr. Éva Hortai

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Štefan Langschadl MUDr. Tamás Hollósy Ing. László Győrfy

   Nehlasovali: