Číslo hlasovania: 288
Číslo bodu: 64.
Uznesenie k správe finančnej komisie – časť majetkoprávna, k prenájmu nebytového priestoru


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

prenájom nebytového priestoru - pivničné priestory v Dôstojníckom pavilóne v k.ú. Komárno o rozlohe 204 m2 pre M. K. na reštauračné účely na dobu 10 rokov za 900,- Sk/m2/rok s tým, že vynaložené náklady na zachovanie technického stavu budovy schválené MsÚ budú započítateľnou položkou do nájomného.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupovať v zmysle schváleného uznesenia.

Zodp.: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Lajos Szép  Mária Hajabácsová MUDr. Zoltán Sebők  Miklós Fehér
JUDr. Vojtech Novák Mgr. Imre Andruskó Ing. László Stubendek  Helena Belokosztolszká
 Anton Andrássy  Attila Farkas RNDr. Géza Nagy  Mihály Kiss
Ing. Štefan Zámbó PhDr. Éva Dohnanec MVDr. Alexander Galgóczy PhDr. János Kovács
MUDr. Tamás Hollósy Ing. Peter Takács  Mihály Mácza Ing. Vojtech Szabó

   Proti:
Ing. Zoltán Varga

   Zdržali sa:
Ing. Štefan Langschadl Ing. László Győrfy

   Nehlasovali: